menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Czy podane niżej zdania sa prawdziwe czy fałszywe. Wpisz P  lub F
1.Zdarzenia wymagające postępowania administracyjnego są określone w przepisach ustawy kodeks postępowania administracyjnego   
2.Właściwość organu administracji publicznej jest to zdolność tego organu do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym   
3.Ustalenie właściwości miejscowej polega na sprawdzeniu, czy sprawą powinien zajmować się organ administracji publicznej działający na określonym terytorium   
4.Właściwość rzeczowa organów administracji publicznej oznacza , że na ten organ został nałożony obowiązek załatwiania określonych spraw   
5.Interes lub obowiązek prawny to uprawnienia lub obowiązki wynikające z przepisów materialnego prawa administracyjnego   
6.Stroną postępowania administracyjnego może być tylko osoba fizyczna   
7.Strona postępowania administracyjnego nie może działać przez pełnomocnika   
8.Postępowania administracyjne może być wszczęte tylko  na żądanie strony   
9.Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień doręczenia wniosku o wszczęcie postępowania organowi administracji publicznej   
10.decyzje administracyjne są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem aktów administracyjnych   
11.Decyzja administracyjna powinna być sporządzona w formie pisemnej   
12.Każda decyzja wydana przez organ pierwszej instancji ma rygor  natychmiastowej wykonalności   
13.Ugoda administracyjna jest formą załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym   
14.Ugodę administracyjną sporządza się w formie pisemnej   
15.Ugoda administracyjna nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publiczne, przed którym została zawarta   
16.Możliwość weryfikacji rozstrzygnięć organu pierwszej instancji wynika z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego   
17.Tryb zwyczajny weryfikacji rozstrzygnięć organu pierwszej instancji dotyczy decyzji i postanowień ostatecznych   
18.Tryb nadzwyczajny weryfikacji rozstrzygnięć organu pierwszej instancji dotyczy decyzji i postanowień  nieostatecznych   
19.Odwołanie od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji wymaga szczegółowego uzasadnienia   
20.Odwołanie od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji wnosi się bezpośrednio do organu odwoławczego   
21.W postępowaniu administracyjnym można odwoływać się do dwóch instancji   
22.Postępowanie odwoławcze może być wszczęte z urzędu   
23.Zażalenie jest środkiem prawnym wykorzystywanym przez stronę postępowania administracyjnego wtedy , gdy nie zgadza się ona z postanowieniem wydanym przez organ administracji publicznej   
24.Zażalenie można wnieść tylko wtedy gdy przepisy ustawy KPA przewidują taką możliwość   
25.Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia , a gdy postanowienie  zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia   
26.Zażalenie może być wniesione tylko na postanowienia wydane w pierwszej instancji   
27.Przy wznowieniu postępowania administracyjnego następuje ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem postępowania   
28.Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na wniosek  strony
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1. P
2. P
3. P
4. F
6. F
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...