menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
3.    W prawej kolumnie tabeli wpisz przewidziane przepisami praw terminy dla czynności wyszczególnionych w lewej kolumnie

lp    Czynność                                    Termin
1     Złożenie wniosku o uzupełnienie decyzji   
2     Wniesienie odwołania od decyzji   
3    Złożenie wniosku o wznowienie postępowania   
4    Złożenie wniosku o przywrócenie terminu   
5    Wniesienie zażalenia na postanowieni organu administracji publicznej wydane w toku postępowania administracyjnego   
6    Zawiadomienie strony o miejscu i terminie oględzin lub przeprowadzenia dowodu ze świadków czy biegłych
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1. 14 dni
2.  jw
3. Instytucja uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Podstawy do wznowienia postępowania zawiera Rozdział 12 K.p.a. (art. 145 i 145a).
W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe (termin – do 10 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
decyzja wydana została w wyniku przestępstwa (termin – do 10 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27 (termin – do 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu (termin – do 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję (termin – do 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu (termin – do 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2) (termin – do 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione (termin – do 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji);
gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja (termin – do miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego).
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.
Wznowienie postępowania oraz odmowa wznowienia postępowania następują w drodze postanowienia (art.149).
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...