menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Przyporządkuj cyfrom od 1 do 4 odpowiednie litery A B C D

1.    …………………………..
2.    ……………………………
3.    ……………………………
4.    …………………………..
Charakterystyka    nazwa
1.    Następuje z urzędu lub wniosek strony. Podanie w tej sprawie powinno być wniesione do organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Po  uznaniu przez organ administracji publicznej argumentów przemawiających za zastosowaniem tej formy weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej podejmuje on czynności, w rezultacie których wydaje decyzję. W decyzji tej może odmówić uchylenia dotychczasowej decyzji lub może ją uchylić i wydać postępowanie. nową decyzję w sprawie , której dotyczyło     A.    Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
2.    Jest dokonywane przez organ, który wydał decyzję lub przez organ wyższego stopnia – jeżeli przemawia za tym  interes społeczny lub słuszny interes strony. Tę formę weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej można zastosować  jedynie wtedy, gdy spowoduje to usuniecie zagrożenia lub przeciwdziałanie szkodom. Jeżeli jednak w inny sposób można przeciwdziałać szkodom lub usunąć  zagrożenia , to należy skorzystać z tego sposobu    B.    Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
3.    Tę formę weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej można zastosować  wtedy , gdy decyzja stała się bezprzedmiotowa, a przepis prawa nakazuje zastosować te formę weryfikacji  ostatecznej decyzji administracyjnej. Ponadto może być stosowane wtedy , gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony lub gdy decyzja wydana została  z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.    C.    Uchylenie lub zmiana decyzji
4.    Jest dokonywane przez organ wyższego stopnia ( organ odwoławczy). Postępowanie w tej sprawie jest wszczynane na żądanie strony lub z urzędu, jeżeli zaszła jedna z okoliczności wymienionych w kpa.    D.    Wznowienie postępowania
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1. D
3. A
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...