menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Witam, mam napisać referat na temat "proces ustawodawczy w Polsce". potrzebuję tego na przedmiot, jakim jest prawo. z góry dziękuję i liczę na pomoc!
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Inicjatywa ustawodawcza to prawo konstytucyjnie określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, które skutkuje obowiązkiem rozpatrzenia przez Sejm wniesionych projektów w szczególnej procedurze. Zawsze więc postępowanie legislacyjne rozpoczynać się musi w Sejmie.
Podmiotami prawa inicjatywy ustawodawczej (art.118 ust.1 Konstytucji) są:
1. posłowie-art.32 ust 2 regulaminu Sejmu precyzuje liczbę posłów i wyjaśnia iż ,chodzi tu o komisje sejmowe bądź grupy co najmniej 15 posłów.
2. Senat- konieczna jest uchwała całej izby, zaś grupy senatorów nie mają prawa inicjatywy ustawodawczej.
3. Prezydent
4.Rada Ministrów.
Najczęściej z prawa inicjatywy ustawodawczej korzystają posłowie, na drugim miejscu znajdują się inicjatywy Rady Ministrów.
Art. 118 ust. 2 Konstytucji wprowadza także procedurę tzw. inicjatywy ludowej, kiedy to projekt ustawy może zostać wniesiony przez grupę co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wyborcze do Sejmu.
Projekt ustawy musi być zaopatrzony w uzasadnienie , które min. przedstawia skutki finansowe wykonania ustawy
1. potrzebę i cel wydania ustawy
2. stan rzeczy w dziedzinie , która ma byc unormowana
3. różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
4. przewidywane skutki społeczne, gospodarcze i prawne
5. założenia podstawowych aktów prawnych
6. wskazanie źródeł finansowania
7. oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej
Projekt ustawy składa się do Marszałkowi Sejmu czyli popularnie: "do laski marszałkowskiej" Marszałek może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy, jeżeli uzasdnienie nie odpowiada wskazanym wyżej wymaganiom.
Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm odbywa się w trzech czytaniach podzielonych pracami komisji sejmowych. Termin czytania oznacza rozpatrzenie projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
Pierwsze czytanie może się ono odbywać na posiedzeniu plenarnym Sejmu, bądź od razu na posiedzeniu komisji sejmowej. Art 37 ust.1 regulaminu Sejmu wymienia projekty, które ze względu na swoją materię muszą być poddane pierwszemu czytaniu na posiedzeniu plenarnym.
Pierwsze posiedzenie obejmuje:
1. uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę
2. pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy
3.debatę nad ogólnymi zasadami projektu.
Projekt ustawy zostaje skierowany do jednej lub kilku stałych komisji Sejmu ,gdzie prowadzone są właściwe prace nad projektem. Podkomisja a potem komisja zamyka swe prace przyjęciem sprawozdania o projekcie , w którym mogą zaproponować:
-przyjęcie projektu bez poprawek
- przyjęcie projektu z poprawkami
-włączenie poprawek do projektu
- odrzucenie projektu
Po opracowaniu przez komisję sprawozdania odbywa się drugie czytanie ,zawsze przeprowadzane na posiedzeniu Sejmu i obejmuje ono
1.przedstawienie sprawozdania o projekcie
2.przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków, prawo zgłaszania poprawek przysługuje każdemu posłowi , a także wnioskodawcy projektu i Radzie Ministrów
Jeżeli projektu nie skierowano ponownie do komisji ,to bezpośrednio po zakończeniu drugiego czytania, przeprowadza się trzecie czytanie. Obejmuje ono przedstawienie stanowiska komisji lub posła sprawozdawcy wobec zgłoszonych poprawek i wniosków oraz głosowanie. Najpierw poddaje sie pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu w całości , następnie poprawki, projekt w całości ze zmianami wynikającymi z wcześniej przyjętych poprawek. Dla uchwalenia projektu konieczna jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.W momencie uchwalenia projekt staje się ustawą, dalsze prace legislacyjne są prowadzone już nad ustawą z dnia.
Ustawę uchwaloną przez Sejm jego Marszałek przekazuje Senatowi. Rozpatrzenie ustawy przez Senat jest koniecznym etapem postępowania ustawodawczego. Prace Senatu są poddane ścisłym ramom czasowym :
- ustawa zwykła 30 dni od przekazani ustawy uchwalonej przez Sejm
-inne terminy dla ustawy budżetowej i ustaw pilnych
Jeżeli w tych terminach Senat nie podejmie żadnej uchwały to ustawę uznaje się za przyjętą w brzmieniu uchwalonym przez Sejm a Marszałek Sejmu przekazuje ją do podpisu Prezydentowi.
Procedura rozpatrywania ustawy przez Senat jest podobna do procedury jej uchwalania przez Sejm.
Senat podejmuje swoją uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Uchwała jest przekazywana Marszałkowi Sejmu.
Rozpatrzenie przez Sejm uchwały Senatu ma miejsce jeżeli Senat zaproponował odrzucenie ustawy lub też uchwalił do ustawy poprawki.Sejm może odrzucić poprawki Senatu , jak i wniosek o odrzucenie ustawy. Taka uchwała Sejmu musi być jednak podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów , jeżeli większości zabraknie to propozycję Senatu uznaje się za przyjętą. Postępowanie ustawodawcze zostaje zamknięte i zostaje przedstawiona Prezydentowi. Podpisanie ustawy przez głowę państwa należy do rozwiązań tradycyjnych. Podpisanie ustawy przez Prezydenta określa się mianem promulgacji.Prawnym skutkiem podpisania ustawy jest powstanie -po stronie Prezydenta- obowiązku jej ogłoszenia. Ogłoszenia ustawy dokonuje Prezes Rady Ministrów i dopiero możliwe jest jej wejście w życie
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...