menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Ideologia współczesnego świata: konserwatyzm,liberalizm, socjalizm, komunizm, chrześcijaństwo demokracja, socjaldemokracja, anarchizm. wymienić założycieli, jakie są założenia, programy, co głoszą, współcześni przedstawiciele
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie ideologii. Specjaliści nauk społecznych nadają temu terminowi co najmniej kilkanaście znaczeń. Jedni ideologię wywodzili od greckiego słowa ?idea? oznaczającego wyobrażenie, kształt i ?logos? czyli słowo, nauka. Drudzy zaś głosili, iż to całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne, właściwych danej grupie społecznej i wskazujących wizję ludzkiego świata.
Oto kilka prób zdefiniowania tego pojęcia:

Ideologia:
? usystematyzowany całokształt idei, poglądów na świat i życie społeczne, a także wartości i celów, właściwy dla określonej części społeczeństwa czy grupy społecznej, danego kierunku, prądu politycznego, ekonomicznego a nawet artystycznego (E. Olszewski).

? usystematyzowany zbiór poglądów, którego cechą wyróżniającą jest funkcjonalny związek z interesami i dążeniami grupy społecznej i w którego skład wchodzą ? powstałe i upowszechnione w oparciu o historyczne doświadczenia i warunki życia danej grupy ? idee opisujące i oceniające rzeczywistość oraz wyprowadzane z tych idei dyrektywy działania (J.J. Wiatr).

? uporządkowany system wartości i celów przypisywanych wielkim zbiorowościom, który to zbiór uzasadnia działania polityczne i jest nadrzędny wobec poglądów i postaw jej zwolenników (F. Ryszka)

? usystematyzowany zbiór poglądów, który jest wyrazem interesów jakiejś grupy społecznej, stanowiący zespół dyrektyw działania, zmierzających do utrwalenia lub zmiany określonych stosunków społecznych (E. Zieliński).
Społeczny charakter ideologii nie sprowadza się do tego, że dotyczy ona przede wszystkim sfery życia społecznego. Sama bowiem ideologia jest też zjawiskiem społecznym.
Oznacza to, że ideologia jest produktem rozwoju społeczeństw ludzkich i ich praktyki, poszczególne ideologie są wyrazem świadomości i interesów wielkich grup społecznych, dlatego ideologię nazywamy również ideologią klasową oraz, że za ideologię należy uznawać tylko taki system poglądów, który wyraża interesy tylko określonej grupy społecznej i jest jako taki uznawany przez co najmniej uświadomioną część tej klasy.
Ideologia ma określoną strukturę, czyli wewnętrzny skład treściowy i wzajemne powiązania poglądów. Cechy ideologii to m. in.:
- uporządkowany obraz świata istniejącego i pożądanego w przyszłości,
- duży stopień ogólności celów i sposobów działania,
- składa się z sądów prawdziwych,
- w mniejszym lub większym stopniu upiększa zakładany cel,
- najczęściej uzasadnia całokształt działań politycznych i określa cele które mają zakończyć pewien etap działań np. zdobycie władzy i dalej je rozwijać,
- występują w niej ogólne sądy wartościujące które określają wartości przyjmowane w ramach danej ideologii za punkt wyjścia oceny zjawisk społecznych.
Ideologia składa się więc z trzech części: ucisku, walki i wyzwolenia.
Ideologie pełnią kilka istotnych funkcji społecznych, jak:
- funkcja programowa ? polegająca na tworzeniu wizji innego, lepszego społeczeństwa i państwa, pobudzeniu do działania , kształtowaniu podstaw organizujących partie czy ruchy polityczne, określa ogólny obraz świata dla dalszej konkretyzacji przez doktrynę i program polityczny
- funkcja motywacyjna ? polega na wyróżnieniu interesów danej grupy i tworzeniu przekonania , że jej interesy nie są dostatecznie reprezentowane wobec władzy bądź, jest wprost dyskryminowana; w konsekwencji pobudza do działań politycznych
- funkcja legitymizacyjna ? polega na tworzeniu przychylnej atmosfery społecznej i ugruntowaniu przekonania, że istniejący ustrój i władza są prawowite, zgodne z naturalnymi procesami rozwoju państwa i społeczeństwa. Często w tym działaniu w negatywnym świetle ukazuje poprzednią władzę, jej elity a niekiedy totalnie je dyskredytuje.

Główne ideologie współczesnego świata to:
1.Ideologie prawicy - konserwatyzm, liberalizm (głównie ekonomiczny), nacjonalizm, faszyzm, autorytaryzm.
Np. konserwatyzm, podstawowe cechy:
- wiara w istnienie nadrzędnego porządku społecznego (najczęściej pochodzenia boskiego) oraz w to że problemy społeczno-polityczne są natury moralnej i przy ich rozwiązywaniu należy stosować akceptowane moralnie metody
- dystans a wręcz niewiara wobec idei postępu
- szacunek wobec tradycji i przeszłości
- krytyka rewolucji i gwałtownych przemian
- przekonanie że wolność i własność są nierozdzielne
- sprzeciw wobec przyzwoleniu na nietypowe zachowania seksualne, moralne, modele życia społecznego
- akceptacja silnej władzy
Przykłady polityków: R. Reagan, M. Thatcher.
2. Ideologie centrum ? politycznego środka np. chrześcijańska demokracja, agraryzm, odłam liberalizmu (tzw. socjalliberalizm)
Np. chrześcijańska demokracja:
- potępienie komunizmu i marksistowskich tendencji
- łagodzenie najbardziej rażących przejawów nierówności społecznej
- solidaryzm społeczny, zakładający, że pracodawca powinien godnie wynagradzać pracowników
- obowiązek pomocniczej roli państwa
- działania na rzecz dobra i godności osoby ludzkiej tzw. personalizm chrześcijański
- przekonanie że praca jest powołaniem człowieka, a nie towarem
- rodzina jest najważniejszym segmentem społeczeństwa
- obowiązek troski ludzi wierzących o pokój na Ziemi, ochronę środowiska
- odrzucenie drogi rewolucji jako środka zmian
Przykłady: silne ugrupowania chadeckie w Niemczech (CDU)
3. Ideologie lewicy ? socjaldemokracja, komunizm
Np. socjalizm
- konieczność zmiany systemu społecznego na taki w którym zniesione zostaną podziały i bariery oparte na własności
- uspołecznienie podstawowych środków produkcji (ziemi, maszyn, surowców)
4. Ideologie niewyraziste ? populizm, Nowa Lewica
Np. Nowa Lewica
- radykalny ruch ideologiczny i polityczny, którego bazą była młodzież studencka oraz część intelektualistów (C.Wright-Mills)
- negacja konsumpcyjnego modelu życia
- radykalna wersja nawoływała do zniszczenia państwa, rewolucji, stworzenia wspólnot (kolumn)
- kulminacja przypadła na sławetny rok studenckiej rewolty 1968
- skrajną postać przybrały w ruchach i organizacjach terrorystycznych np. Frakcja Czerwonej Armii (RFN), Czarne Pantery (USA), Czerwone Brygady (Włochy).

Doktryna

Jest to zespół spójnych twierdzeń, założeń i poglądów z określonej dziedziny wiedzy (np. religii, filozofii, polityki lub wojska), właściwy danemu myślicielowi. z łac. doctrina - nauczanie, wiedza; System działania, myślenia.
Wyróżniamy:
? Doktrynę filozoficzną,
? Doktrynę polityczną, polityki zagranicznej,
? Doktrynę religijną,
? Doktrynę prawną,
? Doktrynę wojenną.

Doktryna polityczna określa cele pośrednie umożliwiające ? w danych warunkach osiągnięcie celów perspektywicznych ideologicznego charakteru; wskazuje również metody realizacji tych celów pośrednich.
Doktryny polityczne są definiowane jako:
- uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa na czele. Doktryna musi zawierać wskazania teoretyczne i praktyczne, jak realizować te poglądy w określonym czasie i przestrzeni (W.T.Kulesza)
- zespół poglądów zawierających schematycznie przedstawioną wizję rzeczywistości politycznej, nie dających się modyfikować oraz uniemożliwiejacych dokonywanie niezbędnych nawet zmian (Z.Tymoszuk)
- uporządkowany zbiór poglądów wyznaczających cele i przebieg działań politycznych w ściśle określonym miejscu i czasie, stanowiących wykładnię działania partii politycznych lub masowych ruchów społecznych (Z.Tymoszuk)
Typy doktryn politycznych:
1. Tradycyjna, polityczna typologia:
- reakcyjne ? ogólnie niechętne zmianom, nawołujące do przywrócenia starych porządków
- konserwatywne ? niechętne zmianom, ale godzące się z ewolucyjnymi przekształceniami
- reformistyczne ? akceptujące zmiany i nawołujące do nich, ale w sposób ewolucyjny, wykluczający rewolucję
- rewolucyjne ? uznające gwałtowną zmianę, rewolucję, za podstawowy sposób praktycznego działania np. marksizm, maoizm
- utopijne ? wskazujące cele praktycznie niemożliwe do realizacji w danym momencie
2. XIX-wieczna typologia, swoimi korzeniami sięgająca rewolucji francuskiej:
- prawicowe ? niechętne szybkim, radykalnym zmianom, akcentujące wagę tradycji
- lewicowe ? głoszące hasła sprawiedliwości społecznej, akcentujące chęć do zmian, nawet radykalnych, różniące się między sobą co do metod ich wprowadzania
- centrowe ? unikające skrajności, skrajne poglądy na lewo bądź prawo określa się mianem ekstremizmu lub radykalizmu
3. Ze względu na stosunek do idei równości:
- elitarne ? głoszące konieczność istnienia elit, a ze względu na ich zwiększone obowiązki proponujące zróżnicowanie praw
- egalitarne ? głoszące równość wszystkich ludzi
- solidarystyczne ? uznające konieczność zróżnicowania ekonomicznego społeczeństwa, a także harmonijną współpracę wszystkich grup i klas w imię wspólnego dobra
4. Ze względu na stosunek zwolenników danej doktryny do niej samej i środki służące do jej realizacji:
- monopolistyczne (zamknięte) ? wykluczające dyskusje nad własnymi założeniami, regulujące konkurencję ideologiczną, aspirujące do posiadania jedynie słusznej recepty, np. totalitaryzm, fundamentalizm
- niemonopolistyczne (otwarte) ? gotowe do dyskusji z własnymi założeniami, zakładające pluralizm życia politycznego i konkurencyjność idei, gotowe pogodzić się z porażką.
W ogólnym spojrzeniu na doktryny polityczne można wskazać, iż spełniają następujące funkcje:
- wyjaśniająca ? sprowadza się do objaśnienia mechanizmu publicznego, polega na przekazie wiedzy o doktrynach wpływających na pojmowanie określonych zasad ustrojowych, np. doktryny zwierzchnictwa narodu, podziału władzy.
- krytyki ? konkretyzacja założeń doktrynalnych i praktyki społecznej, najbardziej totalną krytyką państwa przeprowadzili anarchiści
- określania ? wskazywanie modelu ustrojowo-politycznego zmierzającego do dostosowania systemu odpowiadającego wymogom życia społeczno-politycznego i stanu świadomości politycznej społeczeństwa
- integracji postaw ? jednoczenie grup społecznych do poparcia uznanych racjonalnych modeli ustrojowych i zapewnienia legitymizacji instytucji systemu politycznego np. liberalizm
Można przyjąć iż doktryna jest konkretyzacją ideologii, o ile ideologia tłumaczy sens polityki, to doktryna przekłada go na tory praktycznego działania, przenosząc w ten sposób teorię na grunt programu politycznego.

Doktryna polityki zagranicznej to generalna zasada określająca kierunek i sposób prowadzenia polityki zagranicznej państwa.
Doktryna taka często jest konstruowana przez politycznych liderów (prezydenta, premiera) bądź też ministra spraw zagranicznych i określana nazwiskiem swego twórcy. Na przykład uzasadniana przez Richarda Nixona potrzeba stopniowego wycofywania wojsk amerykańskich z Wietnamu została nazwana Doktryną Nixona. Nie wszędzie jednak stosuje się ten sposób rozróżniania doktryn. Na przykład w Chinach są one oznaczane numerami.
Celem doktryny polityki zagranicznej jest ustalenie reguł rządzących stosunkami z innymi państwami. Reguły te umożliwiają z kolei rządowi rozwiązywanie spornych kwestii i wyjaśnianie opinii publicznej w kraju i zagranicą takich a nie innych działań państwa na arenie międzynarodowej. Słowo doktryna nie narzuca pejoratywnych konotacji; szczególnie nie powinno być mylone z dogmatem.
Doktryna religijna - poglądy dotyczące natury i cech charakterystycznych sfery sacrum. Jeden z elementów systemu religijnego. Możne je podzielić na kilka aspektów:
? bogowie - ilu ich jest, skąd pochodzą, jak powstali, jakie są ich cechy i zależności pomiędzy nimi,
? wszechświat - jak powstał, jaki jest jego obecny kształt, a jak będzie wyglądał w przyszłości, czy nastąpi koniec świata (eschatologia),
? człowiek - jak powstał, dlaczego istnieje, cel i sens życia ludzkiego, jakie są związki pomiędzy ciałem a duszą człowieka, co będzie po śmierci.
Doktryny religijne przekazywane są przez mity, święte księgi, dogmaty, kapłanów, wyznawców.
Prawoznawstwo, inaczej jurysprudencja (w piśmiennictwie określana też jako doktryna prawa lub nauka prawa) jest jedną z nauk społecznych, zajmującą się prawem. Jest to obszerna dziedzina wiedzy o tworzeniu i funkcjonowaniu prawa oraz jego stosowaniu. Nazwa ?jurysprudencja? wywodzi się od łacińskiego słowa iurisprudentia (ius,iuris - prawo; prudentia - wiedza), bywa niekiedy stosowana w węższym zakresie w odniesieniu do orzecznictwa sądowego.
Doktryna wojenna - oficjalnie przyjęty przez państwo system naukowo uzasadnionych poglądów na charakter współczesnych wojen i wykorzystanie w nich sił zbrojnych, oraz na wynikające z tych poglądów wymagania w zakresie przygotowania kraju i sił zbrojnych do wojny. Doktryna wojenna uwzględnia aspekty polityczne i wojskowo-techniczne. Podstawowe założenia doktryny wojennej określane są przez kierownictwo polityczne i wojskowe państwa w zależności od ustroju społeczno-politycznego i poziomu rozwoju gospodarczego, naukowego i technicznego oraz wyposażenia sił zbrojnych kraju.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...