menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
REWIZJA CELNA  I POWTÓRNA REWIZJA TOWARÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Artykuł 40. Realizacja kontroli celnej

    Kontroli celnej podlegają wszystkie towary i środki transportu przemieszczające się przez granicę celną Ukrainy.

    Kontrola celna przewiduje zastosowanie minimum czynności celnych, które są konieczne w celu przestrzegania przepisów  Ukrainy dotyczących spraw celnych. Zakres takich czynności celnych oraz tryb ich stosowania ustanawia się zgodnie z tym Kodeksem i innymi normatywnymi aktami prawnymi sporządzonymi w ustalonym trybie.

    Kontrola celna towarów, środków transportu przewoźników na przejściach granicznych Ukrainy dokonuje się przez całą dobę zgodnie z typowym schematem przemieszczania  się przez granicę państwową Ukrainy środków transportu drogowego, wodnego, kolejowego, oraz lotniczego należących do przewoźników, którą zatwierdza Rada Ministrów Ukrainy.

Artykuł 41. Formy kontroli celnej

    Kontroli celnej dokonują bezpośrednio funkcjonariusze organów celnych poprzez:

1)    kontrolę dokumentów oraz uzyskanie informacji koniecznych do realizacji takiej kontroli;
2)    rewizję celną (rewizję celną i powtórną rewizję celną towarów i środków transportu, oraz osobistą rewizję obywateli);
3)    ewidencję towarów i środków transportu przekraczających granicę celną Ukrainy;
4)    ustne wypytywanie obywateli oraz pracowników przedsiębiorstw;
5)    kontrolę systemów sprawozdawczości oraz ewidencji towarów, przekraczających granicę celną Ukrainy, a także terminowości, zaufania, sposobu naliczania oraz uiszczania podatków i opłat, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uiszcza się przy przekraczaniu granicy celnej Ukrainy;
6)    rewizję terenów oraz pomieszczeń magazynów czasowego składowania, licencyjnych składów celnych, specjalnych stref celnych, sklepów bezcłowych oraz innych miejsc, gdzie znajdują się lub mogą znajdować się towary i środki transportu podlegające kontroli celnej oraz czy prowadzona jest działalność, której kontroli dokonują organy celne w zakresie swoich kompetencji;
7)    wykorzystanie innych form przewidzianych przez ten Kodeks oraz przez inne ustawy Ukrainy odnośnie spraw celnych.

Sposób dokonywania kontroli celnej określa Rada Ministrów Ukrainy zgodnie z normami tego Kodeksu.

Artykuł 42. Wyrywkowa kontrola celna

Podczas kontroli celnej organy celne w sposób samodzielny wyznaczają formy i zakres kontroli, które są najbardziej odpowiednie w celu przestrzegania przepisów  Ukrainy dotyczących spraw celnych oraz międzynarodowych umów Ukrainy, sporządzonych w ustanowionym przez przepisy trybie.

Artykuł 43. Czas pozostawania pod kontrolą celną

Towary i środki transportu pozostają pod kontrolą celną w zależności od  deklarowanej procedury celnej.

Towary i środki transportu przywożone na ukraiński obszar są objęte kontrolą celną z chwilą przekroczenia granicy celnej Ukrainy.

Towary i środki transportu wywożone poza ukraiński obszar są objęte kontrolą celną z chwilą przedstawienia ich do odprawy celnej w ustalonym porządku.

Czas pozostawania towarów i środków transportu pod kontrolą celną w strefach kontroli celnej na przejściach granicznych Ukrainy ustala się zgodnie z technologicznym schematem przepuszczania przez granicę celną osób, towarów i środków transportu.

Zdjęcie kontroli celnej:

w przypadku przywozu na ukraiński obszar celny - po dokonaniu odprawy celnej w pełnym zakresie, towarów i środków transportu, które zostały przywiezione;

w przypadku wywozu poza ukraiński obszar celny - po dokonaniu odprawy celnej w pełnym zakresie, towarów i środków transportu oraz po przekroczeniu granicy celnej Ukrainy, za wyjątkiem procedur celnych, które przewidują pozostawanie towarów i środków transportu pod kontrolą celną przez cały okres działania tej procedury.

Artykuł 44. Terminy przedstawienia organowi celnemu towarów i środków transportu, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy

    Towary, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy razem z opakowaniem, metkami, środkami transportu, którymi były przewożone przez granicę celną, a także dokumenty na te towary i środki transportu przedstawia się do kontroli organowi celnemu w stanie niezmienionym na przejściach granicznych i w innych miejscach na ukraińskim obszarze celnym, ustanowionych do dokonywania kontroli celnej oraz odprawy celnej nie później niż po trzech godzinach od przybycia określonych towarów i środków transportu na przejście graniczne lub w inne takie miejsce.

    Ustalony w ustępie pierwszym tego artykułu  termin może być wyjątkowo wydłużony w porządku i na warunkach określonych przez Radę Ministrów Ukrainy.

Artykuł 45. Dokumenty oraz informacje niezbędne do dokonania kontroli celnej

    Osoby, które przewożą towar i środki transportu przez granicę celną Ukrainy lub prowadzą działalność, których kontrola leży w kompetencji organów celnych są zobowiązane do przedstawiania dokumentów oraz informacji niezbędnych w celu dokonania kontroli celnej.

Wykaz dokumentów oraz informacji niezbędnych w celu dokonania kontroli celnej, a także tryb ich przekazywania ustanawia Rada Ministrów Ukrainy zgodnie z tym Kodeksem.

Organy ścigania Ukrainy, instytucje finansowe, podatkowe i organy kontrolne Ukrainy zgodnie z przepisami Ukrainy na zapytanie organów celnych lub z własnej inicjatywy informują organy celne o istnieniu informacji na podstawie, których należy dokonać kontroli celnej.

Artykuł 46. Wstęp funkcjonariuszy celnych organów celnych na teren lub do pomieszczeń przedsiębiorstw w celu dokonania kontroli celnej

Funkcjonariusze celni organów celnych, w celu dokonania kontroli celnej, mają prawo w zakresie otrzymanych na podstawie tego Kodeksu i innych przepisów Ukrainy kompetencji do wejścia bez przeszkód na teren lub do pomieszczeń każdego przedsiębiorstwa niezależnie od formy własności i podporządkowania, gdzie znajdują się lub mogą znajdować się towary, które podlegają kontroli celnej.

Artykuł 47. Wspólna kontrola celna na granicy celnej Ukrainy

    Na podstawie międzynarodowych umów Ukrainy, sporządzonych w ustanowionym przez przepisy trybie na granicy celnej Ukrainy może  być dokonywana wspólna kontrola celna z organami celnymi państw graniczących.

Podrozdział 7. Strefy kontroli celnej

Artykuł 48. Miejsce usytuowania stref kontroli celnej

    W celu dokonywania przez organ celny kontroli celnej towarów i środków transportu, które przemieszczają się przez granicę celną Ukrainy, wprowadzono środki mające na celu ujawnianie, zapobieganie oraz likwidację przemytu oraz naruszeń przepisów celnych, w związku z tym na przejściach granicznych Ukrainy, w granicach strefy przygranicznej na granicy państwowej Ukrainy, w portach morskich i rzecznych, portach lotniczych, na stacjach kolejowych, na terenie przedsiębiorstw, w strefach celnych, a także w innych miejscach wyznaczonych przez organ celny, tworzy się strefy kontroli celnej.

Artykuł 49. Tryb tworzenia stref kontroli celnej

Tryb tworzenia stref kontroli celnej, zasady ich funkcjonowania zgodnie z tym Kodeksem wyznacza Rada Ministrów Ukrainy.

Strefy kontroli celnej na przejściach granicznych Ukrainy są utworzone przez specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej do spraw celnych w uzgodnieniu z centralnym organem władzy wykonawczej do spraw transportu.

Artykuł 50. Rozmieszczenie budowli i obiektów w strefie kontroli celnej

    W strefach kontroli celnej, utworzonych na przejściach granicznych na granicy celnej Ukrainy, budowle i obiekty, które należą do innych organów upoważnionych do realizacji różnych rodzajów kontroli określonych w artykule 27 tego Kodeksu, są usytuowane w strefach kontroli celnej na podstawie pozwolenia specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej do spraw celnych, specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej do spraw ochrony granicy państwowej Ukrainy oraz centralnego organu władzy wykonawczej do spraw transportu. Sposób udzielania takich pozwoleń ustanawia Rada Ministrów Ukrainy.

Artykuł 51. Rygor strefy kontroli celnej. Zabezpieczenie legalności i porządku prawnego w strefie kontroli celnej

     Rygor strefy kontroli celnej – to ustalone przez ustawy Ukrainy dotyczące spraw celnych przypisy, zakazy oraz ograniczenia odnośnie przebywania towarów, środków transportu oraz obywateli, warunki rozmieszczenia budowli i budynków, a także przeprowadzenia prac gospodarczych w strefie kontroli celnej.

    Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a także ochrony towarów, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy, przestrzeganie rygoru, legalności oraz porządku w strefie kontroli celnej należy do odpowiedniego organu celnego.

    Artykuł 52. Prowadzenie prac gospodarczych w strefie kontroli celnej, przemieszczania się towarów, środków transportu przez strefę kontroli celnej

    Prowadzenie prac gospodarczych w strefie kontroli celnej, przemieszczania się przez granicę strefy kontroli celnej i w granicach tej strefy towarów, środków transportu i obywateli, w tym pracowników organów władzy państwowej, którzy nie przekraczają granicy celnej Ukrainy, dopuszcza się na podstawie zezwolenia kierownika lub zastępcy kierownika odpowiedniego organu celnego w uzgodnieniu z Wojskami Przygranicznymi Ukrainy i pod nadzorem przedstawicieli tych wojsk, za wyjątkiem wypadków przewidzianych przez przepisy Ukrainy.

Podrozdział 8. Realizacja kontroli celnej

Artykuł 53. Prawa organów celnych dotyczące realizacji kontroli celnej

    Organy celne w granicach swoich kompetencji ustanowionych tym Kodeksem mają prawo stosować środki przymusu wobec osób naruszających rygor strefy kontroli celnej.

    Organy celne mają prawo zatrzymywać i zawracać do strefy kontroli celnej środki transportu oraz obywateli, którzy bez pozwolenia organów celnych opuścili strefę kontroli celnej i weszli na ukraiński obszar celny, a także statki morskie i rzeczne, które bez pozwolenia organów celnych wyszły ze strefy kontroli celnej poza ukraiński obszar celny i nie przebywają na wodach terytorialnych innych państw.

    Wykaz środków przymusu, a także sposób ich stosowania ustanawia ten Kodeks oraz inne przepisy.

Artykuł 54. Przedstawienie dokumentów oraz informacji niezbędnych do dokonania kontroli celnej

Dokumenty niezbędne dla realizacji kontroli celnej przedstawiane są organowi celnemu przy:

1)    przekraczaniu granicy celnej Ukrainy przez towary i środki transportu;
2)    zgłaszaniu towarów i środków transportu;
3)    zawiadomieniu organu celnego o zamiarze dokonania przewozu towarów i środków transportu przez granicę celną Ukrainy;
4)    realizacji przez organ celny innych funkcji kontrolnych zgodnie z tym Kodeksem.

Artykuł 55. Rewizja i powtórna rewizja towarów i środków transportu

    W celu sprawdzenia legalności przewożenia przez granicę celną Ukrainy towarów i środków transportu organ celny ma prawo do przeprowadzenia rewizji celnej tych towarów i środków transportu.

    Powtórna rewizja towarów i środków transportu może być dokonana na podstawie decyzji kierownika organu celnego lub jego zastępcy, o ile są przesłanki, że określone towary i środki transportu przewożone są przez granicę celną Ukrainy przy naruszeniu norm tego Kodeksu oraz innych przepisów dotyczących spraw celnych.

    Rewizja i powtórna rewizja celna towarów i środków transportu dokonywana jest tylko w obecności osób, które przewożą towary i środki transportu przez granicę celną Ukrainy lub przechowują takie towary pozostające pod kontrolą celną.

Artykuł 56. Rewizja celna oraz powtórna rewizja celna bagażu oraz bagażu podręcznego

    Jeżeli są podstawy, aby sądzić, że w bagażu oraz bagażu podręcznym obywatela przemieszczającego się przez granicę celną Ukrainy, w tym także tranzytem są towary, które podlegają ewidencji i odpowiednim rodzajom kontroli przez organy władzy państwowej, które są określone w artykule 27 tego Kodeksu lub towary przy odprawie celnej, których uiszczane są podatki i opłaty, a także towary, których przemieszczanie przez granicę celną Ukrainy jest zabronione lub ograniczone, organ celny ma prawo przeprowadzić rewizję celną, a w razie konieczności powtórną rewizję bagażu oraz bagażu podręcznego wraz z jego rozpakowaniem.

    Rewizji i powtórnej rewizji bagażu oraz bagażu podręcznego z powodu nieobecności obywatela lub upoważnionej przez niego osoby można dokonać:

1)    o ile są podstawy aby sądzić, że w przesyłce bagażowej znajdują się towary, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz środowiska;
2)    o ile obywatel lub upoważniona przez niego osoba nie pojawiła się w przeciągu jednego miesiąca od dnia nadejścia przesyłki;
3)    o ile towar przesyłany jest w międzynarodowym ruchu pocztowym lub przez międzynarodową pocztę ekspresową;
4)    w sytuacji pozostawienia na obszarze Ukrainy bagażu i bagażu podręcznego, nie wykonując w ten sposób zobowiązania o jego tranzycie przez terytorium Ukrainy.

Rewizji oraz powtórnej rewizji bagażu i bagażu podręcznego w sytuacji, gdy nieobecny jest obywatel lub upoważniony przez niego przedstawiciel dokonuje się w obecności przedstawicieli przedsiębiorstwa, które realizuje przewóz, przesyłkę bagażu i bagażu podręcznego lub przechowuje go.

Z dokonanej rewizji i powtórnej rewizji w wypadkach przewidzianych w punktach 1 i 2 ustępu trzeciego tego artykułu sporządza się protokół pokontrolny w formie, którą ustanawia specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej do spraw celnych.

Artykuł 57. Rewizja osobista

    Rewizję osobistą uważa się za wyjątkową formę kontroli celnej przeprowadzoną na podstawie pisemnego postanowienia kierownika organu celnego lub osoby, która go zastępuje, o ile są dostateczne podstawy, aby uważać, że obywatel, który przejeżdża przez granicę celną Ukrainy lub przebywa w strefie kontroli celnej albo w strefie tranzytowej portu lotniczego ukrywa przedmioty będące przemytem lub towary, które są dowodem naruszenia przepisów celnych, lub jest zakaz ich przywozu na Ukrainę, wywozu z Ukrainy lub tranzytu przez terytorium Ukrainy.

Na posterunku celnym rewizję osobistą można przeprowadzić na podstawie pisemnego postanowienia kierownika posterunku celnego lub osoby, która go zastępuje, ale należy obowiązkowo zawiadomić w przeciągu doby kierownika odpowiedniego organu celnego o podstawach i rezultatach takiej rewizji.

    Przed rozpoczęciem rewizji funkcjonariusz organu celnego powinien przedstawić obywatelowi pisemne postanowienie kierownika posterunku celnego lub osoby, która go zastępuje, pouczyć obywatela o jego prawach i obowiązkach podczas przeprowadzania takiej rewizji i zaproponować, aby dobrowolnie oddał ukryty towar.

    Rewizję osobistą przeprowadza się w pomieszczeniu odizolowanym, które odpowiada ustalonym normom sanitarno – higienicznym, przez funkcjonariusza organu celnego tej samej płci, co obywatel, który jest rewidowany, w obecności nie mniej jak dwóch osób, uczestniczących w dokonywaniu wspomnianej czynności, tej samej płci. Osoby uczestniczące w przeprowadzeniu tej czynności nie powinny być w żaden sposób zainteresowane wynikiem rewizji. Osobami biorącymi udział w tej czynności nie mogą być krewni osoby, która poddawana jest rewizji osobistej, a także pracownicy organów celnych. Dostęp do pomieszczenia, w którym dokonywana jest rewizja, przez obywateli nie biorących udziału w czynnościach oraz możliwość obserwowania rewizji przez takich obywateli ma być wykluczona. Badań organów ciała obywatela, które podlegają zbadaniu, może dokonywać tylko pracownik medyczny.

    Z czynności przeprowadzenia rewizji osobistej sporządza się protokół pokontrolny zgodnie z formą ustaloną przez specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej do spraw celnych.

    Protokół pokontrolny podpisuje funkcjonariusz organu celnego dokonujący rewizji, obywatel, który był rewidowany, osoby obecne podczas rewizji, a w sytuacji przeprowadzenia badań medycznych – także pracownik medyczny. Obywatel, który był rewidowany ma prawo do oświadczenia w takim protokole.

    Kopię protokołu pokontrolnego otrzymuje obywatel.

    Nie podlegają rewizji osobistej Prezydent Ukrainy, Przewodniczący Werchownej Rady Ukrainy, posłowie Ukrainy, Premier Ukrainy, Pierwszy Wicepremier Ukrainy, Przewodniczący oraz sędziowie Najwyższego Sądu Ukrainy, Przewodniczący oraz sędziowie Konstytucyjnego Sądu Ukrainy, Minister Spraw Zagranicznych, Generalny Prokurator Ukrainy oraz członkowie ich rodzin, którzy podróżują razem z nimi.

Artykuł 58. Ewidencja towarów i środków transportu, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy

    Ewidencja towarów i środków transportu, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy jest  rejestracją określonych towarów i środków transportu w celu przeprowadzenia rewizji celnej.

Ewidencji towarów, które przemieszczane są przez granicę celną Ukrainy rurociągiem oraz liniami energetycznymi dokonuje się przy pomocy odpowiednich przyrządów rejestrujących.

    Wzory dokumentów, przy pomocy których ma być realizowana ewidencja towarów i środków transportu, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy, ustanawia specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej do spraw celnych.

Artykuł 59. Ustne wypytywanie obywateli i pracowników przedsiębiorstw

    W celu zabezpieczenia kontroli celnej przez funkcjonariuszy organu celnego mogą oni ustnie wypytywać obywateli i pracowników przedsiębiorstw.   

    Ustne wypytywanie obywateli oraz pracowników podczas dokonywania kontroli celnej służy otrzymaniu przez funkcjonariusza celnego informacji mającej znaczenie dla prowadzanej kontroli celnej od osób, które posiadają takie informacje.

    Podczas ustnego wypytywania sporządza się protokół, którego wzór zatwierdzony jest przez specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej do spraw celnych.

Artykuł 60. Sprawdzanie systemów sprawozdawczości oraz ewidencji towarów i środków transportu, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy

    Kontrola systemów sprawozdawczości oraz ewidencji towarów i środków transportu, które przewożone są przez granicę celną Ukrainy – to przeprowadzanie przez organy celne w przedsiębiorstwach działań odnośnie zgodności dokumentów na określone towary i środki transportu z wymogami stawianymi przez ten Kodeks oraz inne przepisy Ukrainy.

Artykuł 61. Rewizja terenów i pomieszczeń magazynów czasowego składowania, licencyjnych składów celnych, specjalnych stref celnych, sklepów bezcłowych oraz innych miejsc, gdzie znajdują się lub mogą znajdować się towary i środki transportu podlegające kontroli celnej lub gdzie prowadzona jest działalność, której kontroli dokonują organy celne w ramach swych kompetencji

    Rewizja terenów i pomieszczeń magazynów czasowego składowania, licencyjnych składów celnych, specjalnych stref celnych, sklepów bezcłowych oraz innych miejsc, gdzie znajdują się lub mogą znajdować się towary i środki transportu podlegające kontroli celnej lub gdzie prowadzona jest działalność, której kontroli dokonują organy celne w ramach swych kompetencji, może być dokonywana przez organy celne w celu:

a) sprawdzenia legalności przywozu na ukraiński obszar celny towarów i środków transportu, przestrzegania porządku ich wwozu, a także prawidłowego i pełnego uiszczenia podatków i opłat;
b) sprawdzenia zgodności faktycznej ilości przywiezionych towarów i środków transportu z informacjami przedstawionymi w deklaracji celnej;
c) sprawdzenia przestrzegania ustalonych przez ten Kodeks i inne ustawy Ukrainy przepisów odnośnie prowadzenia działalności, której kontrolę prowadzą organy celne.

    Z wyników rewizji celnej terenów oraz pomieszczeń sporządza się protokół pokontrolny, wzór takiego dokumentu ustanawia specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej do spraw celnych. Kopię protokołu pokontrolnego otrzymuje właściciel magazynu czasowego składowania, licencyjnego składu celnego, sklepu bezcłowego albo kierownik lub zastępca kierownika organu zarządzania specjalną strefą celną.

Artykuł 62. Wykorzystanie środków specjalistycznych i technicznych w celu przeprowadzenia kontroli celnej

    W celu przeprowadzenia kontroli celnej w trybie ustanowionym przez przepisy Ukrainy można wykorzystywać środki specjalne oraz techniczne, które są bezpieczne dla życia i zdrowia  ludzi, zwierząt roślin oraz takie, które nie uszkadzają towarów i środków transportu.

Artykuł 63. Czynności dokonywane z towarami i środkami transportu, których odprawy celnej nie zakończono

    Na podstawie pozwolenia organu celnego można załadować, wyładować, przeładować, usunąć uszkodzone opakowania, rozpakować, zapakować, przepakować towary, których odprawy celnej nie zakończono, zmienić znaki identyfikacyjne  czy metki na tych towarach lub opakowaniach, a także zmienić środek transportu. Określone czynności dokonywane są na koszt właściciela towarów i środków transportu, które przemieszczają się przez granicę celną Ukrainy.

    Organy celne z własnej inicjatywy lub z inicjatywy organów ścigania mają prawo żądać od osób, które przemieszczają towary i środki transportu przez granicę celną Ukrainy przeprowadzenia czynności przewidzianych w ustępie pierwszym tego artykułu. W wypadku poniesienia strat związanych z przeprowadzeniem czynności, o których mowa wyżej, organ z inicjatywy którego te czynności były prowadzone zwraca pieniądze za spowodowane zniszczenia. O ile w wyniku przeprowadzenia tych czynności zostanie ujawnione naruszenie przepisów Ukrainy, straty spowodowane przeprowadzeniem tych czynności pokrywa właściciel towarów, środków transportu lub upoważniona przez niego osoba.

    Zabrania się korzystania oraz rozporządzania towarami i środkami transportu, których odprawy celnej nie zakończono, za wyjątkiem wypadków przewidzianych tym Kodeksem oraz innymi przepisami Ukrainy.

Artykuł 64. Identyfikacja towarów, środków transportu, pomieszczeń oraz innych miejsc podczas dokonywania kontroli celnej

    Towary pozostające pod kontrolą celną, środki transportu, pomieszczenia, w których mogą znajdować się towary podlegające kontroli celnej albo gdzie prowadzona jest lub może być prowadzona działalność, której kontroli dokonują organy celne w ramach swych kompetencji, a także urządzenia służące do ewidencji zasobów energii tj. energii elektrycznej, cieplnej i innych rodzajów energii mogą być identyfikowane przez organy celne.

    Identyfikacji dokonuje się na podstawie założenia zabezpieczeń celnych: jednorazowych numerowanych plomb, pieczęci, hologramów, naniesień cyfrowych, literowych czy innych metek, znaków identyfikacyjnych, odbicia stempli, pobrania próbek i wzorów, sporządzenia opisu towarów i środków transportu, szkiców, modeli, wykonania fotografii, ilustracji, wykorzystanie dokumentacji towarowej itd.

    Środki identyfikacji mogą być wymieniane lub niszczone tylko przez organy celne albo za ich przyzwoleniem przez inne organy, oprócz wypadków, gdy istnieje realne zagrożenie zniszczenia, bezpowrotnej utraty czy istotnego zepsucia się towaru lub środka transportu. W takich wypadkach należy natychmiast powiadomić organ celny o zmianie, czy zniszczeniu środków identyfikacji z jednoczesnym przedstawieniem udokumentowanych dowodów zaistnienia takiej groźby.

Artykuł 65. Powołanie specjalistów oraz ekspertów do udziału w kontroli celnej

    W wypadku przeprowadzania kontroli celnej, kiedy zachodzi taka konieczność, można powołać specjalistów i biegłych.

    Wezwania specjalistów oraz biegłych dokonuje kierownik organu celnego albo jego zastępca po uzgodnieniu z kierownikiem przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w której pracuje dany specjalista lub biegły.

    Specjaliści i biegli biorący udział w kontroli celnej mają prawo do rekompensaty w związku z ich udziałem w kontroli celnej. Specjaliści i biegli w miejscu pracy otrzymują średnie wynagrodzenie w związku z podjęciem przez nich tych czynności.

    Wypłaty związane z powołaniem specjalistów i biegłych obejmują koszty transportu, diety oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę przez specjalistów i biegłych. Wynagrodzenie jest wypłacane z Budżetu Państwa w trybie ustanowionym przez Radę Ministrów Ukrainy.

Podrozdział 9. Szczegółowe procedury kontroli celnej

Artykuł 66. Zwolnienie od niektórych form kontroli celnej

    Zwolnienie z niektórych form kontroli celnej ustala się na podstawie tego Kodeksu, innych przepisów Ukrainy, a także międzynarodowych umów sporządzanych w ustalonym przez przepisy trybie.

    Odstąpienie od kontroli celnej nie oznacza zwolnienia od obowiązkowego przestrzegania porządku przewozu towarów i środków transportu przez granicę celną Ukrainy.

Artykuł 67. Zwolnienie z rewizji celnej

    Rewizji celnej nie podlega podręczny bagaż oraz bagaż Prezydenta Ukrainy, Przewodniczącego  Werchownej Rady Ukrainy, posłów Ukrainy, Premiera Ukrainy, Pierwszego Wicepremier Ukrainy, Przewodniczącego oraz sędziów Najwyższego Sądu Ukrainy, Przewodniczącego oraz sędziów Konstytucyjnego Sądu Ukrainy, Ministra Spraw Zagranicznych, Generalnego Prokuratora Ukrainy oraz członków ich rodzin, którzy podróżują razem z nimi.

Artykuł 68. Uproszczona kontrola celna

    Regionalne urzędy celne oraz urzędy celne po uzgodnieniu ze specjalnie upoważnionym centralnym organem władzy ustawodawczej do spraw celnych mogą stosować uproszczoną kontrolę celną.

    Uproszczona kontrola celna stosowana w wypadkach przemieszczania się obywateli przez granicę celną Ukrainy z towarem, który nie podlega obowiązkowi deklaracji i opodatkowania i nie należy do kategorii towarów, na które przy przemieszczaniu się przez granicę celną Ukrainy ustalono zakaz lub ograniczenia.

    Uproszczona kontrola celna stosowana jest przez organy celne w miejscach, które są wyposażone w strefy (korytarze) uproszczonej kontroli celnej.

    Obywateli przechodzących przez strefy (korytarze) uproszczonej kontroli celnej zwalnia się z obowiązku przedstawienia deklaracji celnej.

    Zwolnienie z obowiązku przedstawienia deklaracji celnej nie oznacza zwolnienia obywateli z obowiązku przestrzegania trybu przemieszczania towarów przez granicę celną Ukrainy.

Artykuł 69. Kontrola celna po zwolnieniu towarów i środków transportu

    Niezależnie od zakończenia czynności kontroli celnej, odprawy oraz zwolnienia towarów i środków transportu kontrolę celną można przeprowadzić, o ile są przesłanki, aby sądzić, że miało miejsce naruszenie przepisów prawnych Ukrainy, czy umów międzynarodowych Ukrainy sporządzonych w trybie ustanowionym przez przepisy, na podstawie, których taka kontrola jest w kompetencji organów celnych.

    Takiej kontroli dokonuje się na podstawie pisemnego zarządzenia kierownika organu celnego lub osoby zastępującej go.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 3 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...