menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Bilans spółki Alfa prezentuje następująca tablica:
           
AKTYWA         1995         1996      1997
A. AKTYWA TRWAŁE    8 247 018,60    10 657 020,60    13 799
996,00
i. Wartości niematerialne i prawne    37 670,40    52 074,60    67 347,40
II. Rzeczowy majątek trwały    8 130 172,80    10 387 646,50    13 499 398,80
III. Finansowy majątek trwały    78 962,40    215 422,60    233 161,60
IV. Należności długoterminowe    213,00    1 876,90    88,20
B. AKTYWA OBROTOWE    1 807 103,50    2 088 615,30    2 563 383,60
I. Zapasy    135 868,80    147 318,20    151 883,40
II. Należności    1 395 241,20    1 712 888,40    2 002 101,20
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu    2 882,20    -    3 454,30
IV. Środki pieniężne    263 780,10    218 213,40    383 043,80
V. Rozliczenia międzyokresowe    9 331,20    10 195,30    22 900,90
Razem aktywa    10 054 122,10    12 745 635,90    16 363 379,60
PASYWA    1995    1996    1997
A. KAPITAŁ WŁASNY    6 698 440,30    7 720 634,70    8 535 987,10
I. KAPITAŁ AKCYJNY    500 000,00    500 000,00    500 000,00
II. NALEŻNE WPŁATY NA POCZET KAPITAŁU    0,00    0,00    0,00
III. KAPITAŁ ZAPASOWY    3 071 476,00    4 004 068,00    4 994 886,00
IV. KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY    2 016 139,00    2 002 827,00    1 982 244,00
V. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE    35 998,30    52 819,70    67 984,60
VI. ZYSK/STRATA Z LAT UBIEGŁYCH    0,00    0,00    3 000,00
VI. ZYSK/STRATA NETTO    1 074 827,00    1 160 920,00    987 872,50
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA    3 355 681,80    5 025 001,20    7 827 392,50
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA    404 751,90    585 348,70    783 857,30
II, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE    1 627 015,00    2 095- 786,00    3 598 532,00
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE    1 151 317,00    2 130- 921,00    3 131 077,00
IV. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE    172 597,90    212- 945,50    313 926,20
Razem pasywa    10 054 122,10    12 745 635,90    16 363 379,60
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...