menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
To wypracowanie na marketin. ma byc minimum na strone.
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Powinno pomóc:


Polityka promocji
Polityka promocji
1.    miejsce promocji w korespondencji marketingu-mix
2.    model komunikacji marketingowej (promocji)
3.    kształtowanie programu promocyjnego przedsiębiorstwa
4.    reklama i jej funkcje
5.    promocja sprzedaży
6.    sprzedaż osobista
7.    pubic relations i jego instrumenty
Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix
politykę promocji (reklama, sprzedaż osobista, instrumenty public relations);
Integralnym elementem strategii marketingowej jest polityka promocji zwana też polityką komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Obejmuje ona: sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relations, reklamę i opakowanie.
Zadaniem promocji jest wzmacnianie oddziaływania każdego z wymienionych wcześniej elementów marketingu. Dlatego ma ona za zadanie informować, i przekonywać nabywcę do zakupu produktu oraz wspierać sprzedaż. Skuteczne działania promocyjne spełniają warunki formuły AIDA, to znaczy: Attention - zwracają uwagę adresata promocji, Interest - wywołują zainteresowanie, Desire - budzą pragnienie, chęć posiadania, Action - skłaniają do działania czyli dokonania zakupu.
SPRZEDAŻ OSOBISTA uznawana jest za najbardziej efektywną formę prezentacji produktu. Polega ona na osobistym kontakcie sprzedawcy z nabywcą, zainteresowaniu go produktem i nakłonieniu do transakcji kupna. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy konsument nie ma sprecyzowanego sposobu w jaki chce zaspokoić potrzebę. Zadaniem sprzedawcy jest wtedy zaproponowanie konkretnego dobra i dokonanie ewentualnie prezentacji. Wdzięk, czar osobisty i fachowość obsługi są tutaj elementem decydującym niejednokrotnie o sukcesie sprzedawcy.
PROMOCJA SPRZEDAŻY to działania wyrażające się w stosowaniu krótkotrwałych zachęt mających skłonić klienta do nabycia produktu lub zakupu większych ilości. W tym celu wykorzystuje się takie środki jak: rozdawanie bezpłatnych próbek towaru, udzielanie różnorodnych premii i rabatów, organizowanie degustacji, sprzedawanie po obniżonych cenach i inne. Należy zaznaczyć, że promocja sprzedaży dotyczy nie tylko konsumentów ale też pośredników handlowych i sprzedawców, którym proponuje się bezpłatną dostawę materiałów promocyjnych, szkolenie personelu czy udzielanie premii.
PUBLIC RELATIONS stanowi kolejny element marketingu chociaż nie związany ze sprzedażą w sposób bezpośredni. Celem public relations jest tworzenie pozytywnego wizerunku (image) firmy poprzez odpowiednie kształtowanie stosunków z otoczeniem.
Kreowanie firmy jako rzetelnego producenta i partnera godnego zaufania jest niezmiernie ważne nie tylko dla bieżącej sprzedaży ale szczególnie dla rozwoju działalności danej firmy. Wśród środków tej formy promocji można wymienić: rozpowszechnianie przez środki masowego przekazu informacji o dobrej kondycji firmy, wywiady i publiczne wystąpienia kierownictwa firmy, działania na rzecz ochrony środowiska, finansowanie imprez kulturalnych, worzenie fundacji dla wspierania lokalnych i ogólnokrajowych przedsięwzięć.
REKLAMA jest płatną formą promocji produktu lub firmy. Jej celem jest podtrzymanie sprzedaży produktów, pozyskiwanie nowych klientów, wspieranie produktów wchodzących na rynek itd. Ostatecznym rezultatem powinien być wzrost zainteresowania konsumentów danym produktem zakup.
Skuteczna reklama charakteryzuje się czytelnością, rzeczowością, uczciwością i wiarygodnością. Zadaniem producenta w tym zakresie jest wybór odpowiednich środków i ich wykorzystania na rynku.
Środki reklamy to przekaźniki za pomocą których reklama dociera do klientów - radio, telewizja, prasa, pokazy, degustacje, okna wystawowe itd. Ze wzglądu na rodzaj zastosowanego przekaźnika wyróżnia się reklamę: radiową, telewizyjną, prasową, sklepową, kinową, wydawniczą.
OPAKOWANIE pełni funkcje użytkowe i promocyjne. Te pierwsze oznaczają, że opakowanie stanowi ochronę dla produktu oraz umożliwia jego transport i porcjowanie. Funkcje promocyjne natomiast wyrażają się w eksponowaniu produktu i dostarczaniu wrażeń estetycznych. Opakowanie ma zwracać uwagę klienta i zachęcać do dokonania zakupu.
Wszystkie wymienione elementy marketingu - mix, czyli produkt, cena, dystrybucja i promocja przyczyniają się do osiągnięcia maksymalnego efektu rynkowego. Dzięki nim działalność firmy jest skuteczna i efektywna. Należy więc nieustannie poszukiwać takich kombinacji wszystkich elementów by sukces producenta był z każdym miesiącem coraz większy.
Model komunikacji marketingowej (promocji)
System komunikacji marketingowej składa się z 4 instrumentów:
1.    reklama-każda płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi przez określonego sponsora
2.    marketing bezpośredni – wykorzystywanie listów lestefonów, i innych nieosobistych narzędzi kontaktu w celu komunikowania się z określonymi grupami obecnych i potencjalnych klientó
3.    promocja sprzedaży-krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia spzredaży produktu lub usługi
4.    public relations i publicity-wszelkie działania miające na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu
5.    sprzedaz osobista-osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez spzredawce potencjalnemu nabywcy.
Model komunikacji odpowiada na pytania:
Kto?co pzrekazuje?poprzez jaki kanał? Do kogo?z jakim skutkiem?
Z jakich elementów się składa:nadawca, odbiorca, przekaz, kanał, kodowanie, odkodowanie, reakcja, sprzężenie zwrotne.Model podkreśla najważniejsze czynniki skutecznej komunikacji:
•    nadawcy muszą wiedzieć do jakiej publiczności chcą dotrzeć i jaką odpowiedź uzyskać, musi nadać przez kanał, skutecznie docierający do celowych odbiorców
•    kodowanie powinno zazebiac się z procesem odkodowaniem
•    zadaniem nadawcy jest wysyłanie przekazu do odbiorcy.
Określenie celów procesu komunikacji:
6    etapów gotowości nabywcy:świadomość,znajomość,sympatia,preferencja,przekonanie,zakup
Specjaliści od marketingu muszą wiedzieć w jaki sposób dotrzeć do celowego audytorium, wychodząc naprzeciw jego skłonnościom do selektywnej uwagi, selektywnego zniekształcenia i przypominania.
Kształtowanie programu promocyjnego przedsiębiorstwa
Rozwój programu promocji zawiera 8 faz:
1.    nadawca musi zidentyfikować docelowe audytorium i jego cehy chatrakterystyczne wliczając w to postrzegane image produktu
2.    nadawca musi zidentyfikować cele komunikacji, czy chodzi o uswiadomienie, zaznajomienie, sympatię, preferencje,przekonaie czy zakup. Wówczas można zaplanować przekaz składający się z efektywnej treści, struktury, kształtu i żródła.
3.    Muszą zostac wybrane kanały komunikacji – osobiste i nieosobiste
4.    ustalenie całkowitego budżetu promocji według jednej z czterech podstawowych metod – na co nas stać, procentu od wielkosci sprzedazy, naśladownaia konkurencji i założonego celu. Budżet promocji musi zostać podzielony pomiędzy narzędzia promocji, w zależności od takich czynników jak , stosowanie strategii push wzglednie pull , etapu gotowości nabywcy i fazy cyklu życia produktu
5.    nadawca musi sprawdzić jaka częśc rynku jets świadoma istnienia marki, wypróbowała ją i zcy jest zadowolona
6.    wszystkie działania procesu komunikacji muszą być zintegrowane i wspólnie zarządzane , aby osiągnąć ich zgodność, synchronizację w czasie i niski koszt.
Reklama i jej funkcje
Reklama jest tym elementem struktury marketingu, który wpływa w formie płatnego oraz bezosobowego oddziaływania bezpośrednio na zjawiska rynkowe, tj. przede wszystkim na motywy, postawy i sposób postepowania nabywców.
Funkcje reklamy:
1.    aspekt informacyjny reklamy- za pomocą reklamy informuje się konsumentó o produktach wprowadzanych na rynek, znajdujących się już na rynku, warunkach sprzedaży
2.    aspekt zachecający i nakłaniający do określania działania na rynku, prowadzącego do dokonanai aktu kupna-sprzedaż produktu.
Rodzaje reklamy:
1.    pionierska-jest związana z kształtowaniem popytu pierwotnego na produkt i w związku z tym jest stosowana w fazie wprowadzania produktu na rynek
2.    konkurencyjna-pojawia się w sytuacji istnienia na r6nku produktów konkurencyjnych i w związku z tym jej waga koncentruje się na marce produktu. Zadanie kształtowania popytu selektywnego
3.    przypominająca-stosowana wobec tych konsumentó którzy nabyli w pzreszłości produkt i zostali do niego przekonani.
reklama nie może zastepować innych elementó marketingu.
Rodzaje środków reklamy:
Telewizja, radio, gazety, czasopisma,poczta, outdoor, wystawy w punkcie sprzedaży
Podstawowym etapem programowania działań reklamowych jets określenie zadania lub zadań reklamy w ramach strategii sprzedaży. Punktami odniesienai dla tych zadań:
1.    cel realizowany za pomocą strategii marketingowej
2.    sytuacja rynkowa produktu
3.    intensywność odziaływanai na zjawiska rynkowe
4.    wielkość zasobów na ppodstawie których można przygotować i podjać działania reklamowe
Promocja sprzedaży
Na promocję sprzedaży składają się różne zestawy narzedzi, przede wszystkim okresowych które mają stymulować szybsze i/lub wieksze zakupy okreslonych produktó/usług przez konsumentó lub nabywców handlowych.
Cel promocji sprzedaży
1.    promocja sprzedazy dostarcza szybszych i łatwiejszych do oszacowania rezultatów sprzedaży niż reklama
2.    prom. Sprzedazy nie zmierza do pozyskiwania nowych , długookresowych nabywców na dojrzałych rynkach, ponieważ przyciaga ona głównie podatnych na okazje konsumentó, którzy zmieniają marki z chwilą gdy staje sieopłacalmne
Cele promocji sprzedazy wynikają z celów marketingowych określonych dla danego produktu.
Dobór narzedzi promocji sprzedazy:
Narzędzia promocji konsumenckiej, narzedzia promocji handlowej,próbki, kupony, ofert zwrotu części gotówki(rabaty), price packs, premie
Nagrody, darmowe testowanie, gwarancje, promocje łączone ekspozycje i demonstracje wmijescach dokonania zakupu
Narzedzia promocji biznesowej:twozrenie programu promocji sprzedazy, gadgety reklamowe,
Promocja sprzedaży wobec konsumentów:
Manipulowanie ceną produktu
Okresowe obniżki cen
Rabaty
Bonikfikaty
Promocje sprzedazy zwiazane z produktem:
Wysyłka bezpłatnych póbek
Pokazy wystawy, emonstarcje, degustacje
Promocje sprzedaży wobec handlowców:
Zwiększanie marży dla handlu w wyniku okresowych obnizek cen spzredaży
Premiowaniu spzredawców
Konkursy sprzedaży produktó
Pomoc w ekspozycji towaró przez producenta
Sprzedaż osobista
Spzredaz osobista jest instrumentem systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierania sprzedaży z nabywcą.
Podstawowe zadania:
1.    nakłonienie potencjalnego nabywcy do wypróbowania produktu lub skorzystania z usługi
2.    utrzymaniu dotychczasowych nabywców
3.    skłonieniu dotychczasowych nabywców do zakupu w większych ilościach
Rola sprzedawcy:
Sprzedawca może niekiedy w większym stopniu zainteresować i podwyższyć stopień skłonności do zakupu niż można to osiągnąć za pomocą środków promocyjnych opartych na pozaoosobowych kontaktach z nabywcami.
Typy kształtowania sprzedaży osobistej:
1.    sprzedawcy działający na szczeblu przedsieb. Produkcyjnego
2.    agenci handlowi
3.    sprzedawcy w sklepach

Public Relations i jego instrumenty
Public Relations – to zespół celowo zorganizowanych działań, zapewniający przeds. Systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem.
Ważnym środkiem działanai PR jest wykorzystanie środków masowego przekazu, do środków w sferze PR należy zaliczyć publikacje i filmy, środki masowego przekazu-zwłaszcza prasy, konferencje prasowekomunikaty o działalności przeds
Zadania PR:
•    w stosunku do finalnych nabywców;upowszechnienie informacji na temat produkcji , dystrybucji, zastosowań wytwarzanych produktów
•    w stosunku do pracowników wlasnego przeds.;stwarzaniu możliwości szkolenia w dziedzinie kontaktów z otoczeniem;kreowaniu postaw zadowolenia i dumy z pracy
•    w stosunku do akcjonariuszy;upowszechnianiu informacji o perspektywach działania przeds.planach, dokonywanych zmianach w zarządzaniu, nakładach finansowych
•    w stosunku do dostawców;informowanie o osiagnięciach przedsiebiorstwa oraz o perspektywach korzystnej korporacji
Instrumenty:
•    sponsorowanie-określa się jako pieniężne lub rzeczowe inwestowanie w określoną działalność w zamian za dostęp do możliwych do wykorzystania komenrcyjnych potencjałów związanych z tą działalnościa
Polega na tym ze sponorujący stawia do syspozycji określone środki finansowe ub rzeczowe natomiast sponsorowany wykonuje uzgodnione świadczenia które wpływają na realizacje celó działan marketingowych sponsora
Strategia sponsorowania – cele:
•    kreowanie pozytywnych skojarzeń między sukcesami sponsorowanych osob lub instytucji a sponsorem
•    upowszechnienei znajomości przeds sponsorującego oraz jego produktó
•    tworzenie i podtrzymywanie dobrych opinii o sponsorze
•    tworzenie przychylnej atmosfery w stosunkach z władzami i społecznością lokalną
•    niekiedy prezentacja produktu
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
2 odpowiedzi
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...