menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
PODZIAŁ WÓD W PRAWIE WODNYM I JEGO ZNACZENIE W OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Podział wód
1) Podstawowy podział to wody morskie i śródlądowe . Podział ten ma istotne znaczenie normatywne, bowiem wyznacza przedmiotowy zasięg Prawa wodnego i wytycza dosłowne granice obowiązywania przepisów ochronnych wód morskich.
2) Prawo wodne ma zastosowanie także do morskich wód wewnętrznych, z wyjątkiem wód Zatoki Gdańskiej, ale w ograniczonym zakresie. Zaś pozostałe wody, które nie są morskimi wodami terytorialnymi i morskimi wodami wewnętrznymi, ustawodawca zakwalifikował jako wody śródlądowe.
3) Kolejny podział dotyczy już tylko wód śródlądowych , które dzielą się na wody powierzchniowe i podziemne. Wody podziemne to wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem.
4) Podział wód śródlądowych powierzchniowych na wody płynące i stojące.
5) Dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na:
- jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,
- jednolite częsci wód podziemnych.
Przez jednolite części wód podziemnych rozumie się określoną objętość wód  podziemnych, występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
Przez jednolite części wód powierzchniowych rozumie się oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,
morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne.
Przez sztuczną jednolitą część wód powierzchniowych rozumie się jednolitą część wód powierzchniowych, powstałą w wyniku działalności człowieka.
Prawo własności wód – własność w rozumieniu Prawa wodnego nie jest szczególnego rodzaju cywilistyczną konstrukcją własności. Jest to konstrukcja sui iuris, do której instrumenty prawa cyw. nie mają zastosowania. Podmiotem własności wód, wody może być Skarb Państwa oraz inne osoby prawne i fizyczne. Co do podmiotowego zakresu własności wód, wody można podzielić na wody publiczne i niepubliczne, przy czym kryterium podziału będzie kwestia, kto jest podmiotem własności danej wody.
Wody publiczne to takie, których właścicielem jest SP lub jednostka sam. teryt., przy czym nie ma znaczenia, czy owe podmioty mogą być jedynymi właścicielami danych wód, czy też wody te mogą należeć do podmiotów niepublicznych.
Pojęcie wód publ. jest pojęciem normatywnym, zaś pojęcie wód niepubl. nie ma takiej cechy.
Wody niepubliczne – Zgodnie z pr. wodnym „wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości stanowią własność właściciela tej nieruchomości.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...