menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednio najważniejsze źródła dochodów gminy oraz główne wydatki gminy.
Dochody
wydatki
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Dochody:
1. wpływy z podatków:
2. Wpływy z opłat (np. targowej)
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości
a) 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT ), zamieszkałych na terenie gminy,
b) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy,
4. Subwencja ogólna,
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,
7. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych,
8. Dochody z majątku gminy.
9. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin,
10. dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
11.dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
12. dotacje z funduszy celowych
13. spadki, zapisy i darowizny,
14. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
15. opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gmin,
16. odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,
17. dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych odrębnymi przepisami,
18. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Wydatki:
1. rolnictwo
2. transport,
3. gospodarka komunalna,
4. gospodarka mieszkaniowa,
5. oświata i wychowanie,
6. kultura i sztuka,
7. ochrona zdrowia,
8. opieka społeczna,
9. kultura fizyczna i sport,
10. turystyka i wychowanie,
11. Administracja państwowa i samorządowa,
12. Urzędy naczelnych organów.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...