Interpretacja mapy turystycznej

+1 głos
2,980 wizyt
Jakaś interpretacja mapy turystycznej
zadanie dodane 31 stycznia 2011 w Geografia przez użytkownika qqq0191 (-150) [Szkoła podstawowa]
edycja 3 lutego 2011 przez użytkownika -KaI-
1 odpowiedź

0 głosów
Interpretacja mapy turystycznej
ćwiczenie

mapa turystyczna:    Tatrzański park Narodowy
skala mapy:    1:33 000
wydawca:    "Demart" sp. z o.o.
opracowanie kartograficzne:    KARTOGRAFIKA Waldemar Wieczorek
opracowanie wydawnicze:    Agnieszka Wędrychowska
korekta mapy:    Jarosław Talacha
opracowanie techniczne:    Krzysztof Kulczyk, Jacek Majerczak, Rafał Skut
projekt okładki:    Krzysztof Stefaniuk
zdjęcie na okładce:    Bolesław Lemisiewicz


Skala mapy jest podana w formie liczbowej oraz mianowanej. Podziałka mapy jest skonstruowana prawidłowo, po drugiej stronie mapy zawarta jest podziałka siatki GPS (dokładność 0,01 minuty). Przy skali zawarta jest również informacja, że poziomice rozciągają się co 20 m. Znaki legendy są uszeregowane pionowo od znaków liniowych, poprzez punktowe skończywszy na powierzchniowych. W sumie legenda zawiera 74 znaki. Po drugiej stronie mapy znajduje się charakterystyka ogólna Tatr, ich środowiska, oraz ich historia. Odnaleźć tu można także słownik krajoznawczy, w którym scharakteryzowane zostały ważniejsze szczyty górskie, doliny, zbiorniki wodne, szlaki turystyczne oraz miejscowości i wsie Tatr. Następnie została przedstawiona ochrona przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dalej zawarte są informacje praktyczne, czyli: telefon kierunkowy do Zakopanego, informacja PKP i PKS, dane na temat: Centrum Informacji Turystycznej, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz informacje na temat schronisk w Zakopanym oraz schronisk górskich części polskiej i słowackiej. Następnie została przedstawiona notatka na temat taternictwa.

rodzaj
charakte-rystyki     sposób prezentacji     rodzaj wydzieleń     charakterystyka
rzeźba terenu     metoda poziomicowa, znaki punktowe     skały, jaskinie, szczyty, przełęcze     Rozpatrywany obszar pod względem morfologicznym położony jest w Tatrach. Maksymalna wysokość terenu wynosi 1829 m n.p.m. i jest to Kominiarski Wierch, a minimalna wysokość wynosi 900 m n.p.m. Na obszarze tym znajduje się znaczna ilość szczytów przekraczających 1100 m n.p.m., jest ich aż 19 i są to: Przednia Kopka (1113 m n.p.m.), Pośrednia Kopka (1305 m n.p.m.), Zadnia Kopka (1333 m n.p.m.), Mały Regiel (1142 m n.p.m.), Cisowa Turnia (1112 m n.p.m.), Skrana Rosocha (1262 m n.p.m.), Zadnia Rosocha (1271 m n.p.m.), Klinowa Czuba (1276 m n.p.m.), Wierch Spalenisko (1324 m n.p.m.), Diabliniec (1241 m n.p.m.), Upłaziański Wierszyk (1203 m n.p.m.), Mały Opalony Wierch (1485 m n.p.m.), Kominiarski Wierch (1829 m n.p.m.), Saturn (1391 m n.p.m.), Ratusz (1296 m n.p.m.), Wielki Kopieniec (1257 m n.p.m.). Cały rozpatrywany obszar przecinają trzy bardzo durze i głębokie doliny, w części zachodniej jest to Dolina Chochołowska, w części wschodniej- Dolina Kościeliska, a w części środkowej nieco mniejsza od poprzednich Dolina Lejowa, oraz znajdują się tu liczne mniejsze i płytsze doliny. Na obszarze tym znajduje się bardzo dużo jaskiń, najwięcej w południowej części terenu, oraz wzdłuż Doliny Kościeliskiem. Wszystkich jaskiń jest 46. W Dolinie Chochołowskiej w jej południowej części na wysokości Turni Olejarnie znajdują się cztery jaskinie m.in.: Zbójnicka, Dziura i Szczelina, w Wyżniej Chochołowskiej Bramie jest kolejna jaskinia, w Dolinie Dudowej znajdują się trzy jaskinie, dalej na południowy wschód na Dudowych Spadach występują dwie jaskinie, na Tylowiańskich Spadach jedna, na północno- wschodnim stoku Kominiarskiego Wierchu znajduje się sześć jaskiń, jaskiń na południowym- jedna. Na Bandziochach Kominiarskich jest pięć jaskiń, jaskiń na Raptowickiej Grani Jedna. Na zachodnim stoku Ratusz występuje Smocza Jama, w dolinie Kościeliska znajduje się jama Mylna, Obrazkowa Jama, Jama Raptowicka, dalej na północ występuje Jaskinia Naciekowa i Mroźna oraz trzy inne jaskinie. Na Kazalnicy jest jedna jaskinia, a na południowym stoku Czarnej Turnijest Jaskinia Czarna. Na rozpatrywanym obszarze występuje 11 przełęczy, i są to: Niżne Stanikowi Sidło między Małym Reglem a Czerwonym Gronikiem, Lejowe Sidło między Zadnią Rosochą a Wierchem Kuca, Huciańskie Siodło między Wierchem Kuca a Wierchem Spalenisko, Kominiarskie Sidło między Wierchem Spalenisko, a Diablińcem, Kominiarska Przełęcz między Wierchem Spalenisko, a Małym Opalonym Wierchem, Kominiarski Przysłup, Wyżnie Dudowe Sidło, Szczerbina, Wrótka, Przełączka za Saturnem i Upłazkowi Przełączka. Średni spadek terenu na wybranym obszarze wynosi 4,37&permile;
sieć hydrograficzna     znaki liniowe i punktowe     rzeki, potoki, źródła, wywierzyska     W rozpatrywanym obszarze znajdują się trzy większe rzeki, wraz z dopływami, są to: Chochołowski Potok płynący Doliną Chochołowską (na rozpatrywanym obszarze ma on 10 dopływów), Jejowy Potok płynący Doliną Lejową (ma 8 dopływów), oraz Kościeliski Potok płynący Doliną Kościeliska (na rozpatrywanym obszarze ma 10 dopływów). Te rzeki znajdują się w zlewni Czarnego Dunajca, w zlewisku Morza Bałtyckiego. Chochołowski Potok w dolnej części obszaru płynie w kierunku północnym, lecz później zmienia swój kierunek i płynie na północny wschód. Lejowy Potok początkowo płynie w kierunku północno- zachodnim lecz później płynie w kierunku północnym. Kościeliski Potok początkowo płynie w kierunku północnym, a następnie w górnej części obszaru zmienia kierunek na północno- zachodni. Na rozpatrywanym obszarze znajduje się 17 źródeł, najwyżej jest położone źródło prawego dopływu Chochołowskiego Potoku i znajduje się ono na wysokości ponad 1220 m n.p.m. Ponadto na tym obszarze licznie występują wywierzyska, jest ich tu 20, a największe z nich to Wywierzysko Chochołowskie. Spadek względny wybranego cieku i = Δ h / D Spadek względny wybranego cieku wynosi 0,181&permile;
osadnictwo     znaki punktowe i powierz-chniowe     tereny zabudowane, szopy i bacówki, leśniczówki     Na rozpatrywanym terenie osadnictwo występuje w północnej części, widoczna jest tu pewna zależność, mianowicie sieć osadnicza rozwinęła się wzdłuż dolin, czyli blisko rzek. Miejscowości usytuowane są wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Miejscowości sięgają do wysokości 940 m n.p.m., przeważnie miejscowości te mają układ ulicowy, a sieć osadnicza jest zwarta. Miejscowości te znajdują się w gminie Kościelisko, powiat Zakopane. Największe z nich to Kiry, Nędzówka, Groń i Biały Potok, są one usytuowane wzdłuż drogi wojewódzkiej 958. Ponadto na tym obszarze znajdują się liczne szopy i bacówki, występują one na polanach usytuowanych przede wszystkim wzdłuż dolin. Najwięcej bacówek znajduje się na wysokości poniżej 1000 m n.p.m. Na polanie Cicha w rozpatrywanym terenie są 4 bacówki, na Molkówce- 5, na Siwej Polanie- 7, na Polanie Biały Potok- 13, oraz na wyżej położonych terenach: na Wyżniej Kirze Miętusia w Dolinie Kościeliska- 1, na Kominiarskim Przysłupie- 2, na Niżniej Kominiarskiej Polanie- 5, na Polanie na Stołach- 2, na Wyżniej Dudowej Równieni w Dolinie Dudowej- 1, na polanach pod Jaworki i Kryta w Dolinie Chochołowskiej- po 1, oraz na polanach Jaworzna Lejowa i Huty Lejowe w Dolinie Lejowej- również po 1 bacówce, w sumie na tym obszarze jest ich aż 44. Na tym terenie znajduje się leśniczówka w Dolinie Chochołowskiej, w południowo- zachodniej części obszaru, blisko jaskini Szczeliny i Wiaty turystycznej.
użytkowanie ziemi     znaki powierz-chniowe     lasy, kosodrzewina, polany, tereny zabudowane     Rozpatrywany obszar niemal całkowicie pokrywają lasy, jedynie w północnej części występują obszary zabudowane, niezalesione są również polany, znajdujące się w przeważającej części w dolinach, oraz wyższe partie górskie. Lasy porastają stoki górskie do wysokości około 1500 m n.p.m., powyżej tej wysokości występuje jedynie kosodrzewina.
sieć komunikacyjna     znaki punktowe i liniowe     drogi, ścieżki, wyciągi narciarskie     W obrębie rozpatrywanego obszaru występują zasadniczo tylko trzy ważniejsze drogi, oraz liczne drogi gruntowe i ścieżki. Droga wojewódzka 958 znajduje się w północno- wschodniej części obszaru i przebiega przez takie miejscowości jak Nędzówka, Kiry i Biały Potok. W Kirach znajdują się dwa parkingi, przystanek autobusowy, przystanek busów, oraz postój dorożek, a w Białym Potoku znajduje się przystanek autobusowy. Ponadto znajdują się tu dwie inne drogi, jedna biegnie Doliną Chochołowską wzdłuż Chochołowskiego Potoku od drogi wojewódzkiej 958 do Schroniska na Polanie Chochołowskiej, a druga biegnie Doliną Kościeliska, wzdłuż Kościeliskiego Potoku, od Rysulówki do Schroniska na Hali Ornak. Pierwsza droga jest otwarta dla ruchu do punktu 907 pomiaru czasu i w tym miejscu znajduje się parking, przystanek autobusowy, przystanek busów oraz postój dorożek, od tego miejsca ruch dla pojazdów spalinowych jest zamknięty, Od Niżnej Bramy droga ta jest tylko utwardzona. Druga droga jest zamknięta dla ruchu od punktu 927 pomiaru czasu. Od miejscowości Kiry (w tym miejscu znajduje się ten punkt) droga jest jedynie utwardzona. Ponadto występuje jeszcze droga łącząca Groń i Obrochówkę oraz inne krótsze drogi, np. droga dojazdowa do Rogoźniczańskiej Polany. Najdłuższa droga gruntowa biegnie Doliną Lejową. Na tym obszarze znajdują się dwa wyciągi narciarskie z Polany Biały Potok.
ochrona przyrody     znaki liniowe     granica Tatrzańskiego Parku Narodowego     Praktycznie cały rozpatrywany obszar znajduje się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Granica ta jest granicą naturalną, przebiega zgodnie bądź z granicą lasu, bądź z biegiem rzeki. W tatrzańskim Parku Narodowym pod ochroną znajduje się: piętrowy układ roślinności w Tatrach, szarotka alpejska, kozica i świstak.
turystyka     znaki liniowe i punktowe     szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, czasy przejścia, hotele, pola namiotowe, miejsca zamknięcia szlaków zagrożonych, kapliczki, krzyże przydrożne, jaskinie udostępnione do zwiedzania     Na rozpatrywanym obszarze doskonale rozwinęła się turystyka. Występują tutaj liczne szlaki turystyczne: czarny- od Kuźnic do 1000 punktu pomiaru czasu w Dolinie Chochołowskiej, kolejny od Wiaty turystycznej w Dolinie Chochołowskiej do Siwej Przełęczy i najkrótszy w Dolinie Kościeliska prowadzący przez Jaskinie Mroźną. Szlak zielony- od Paskówki do Ciemniaka (2096 m n.p.m.) i od Kir do 1880 punktu pomiaru czasu na granicy polsko- słowackiej. Szlak czerwony od Cudakowej Polany w Dolinie Kościeliska do Ciemniaka (2096 m n.p.m.),oraz krótki szlak w Dolinie Kościeliska prowadzący przez Jaskinię Mylną. Szlak żółty biegnący Doliną Lejową wzdłuż Lejowego Potoku od Drogi pod Reglami do Niżniej Kominiarskiej Polany. Kolejny żółty szlak prowadzi od Wiaty turystycznej w Dolinie Chochołowskiej do Schroniska na Hali Ornak. W Dolinie Kościeliska znajduje się jeszcze jeden krótszy szlak żółty prowadzący przez Smocza Jamę. Na wszystkich szlakach turystycznych znajdują się informacje dotyczące czasu przejścia poszczególnych odcinków tras. Na niektórych szlakach znajdują się informacje dotyczące miejsc zamknięcia szlaków zagrożonych. Na obszarze tym znajduje się również szlak rowerowy prowadzący od Hotelu górskiego na Kalatówkach do Schroniska na Polanie Chochołowskiej. Na rozpatrywanym terenie do bazy noclegowej można zaliczyć: hotel na Polanie Biały Potok przy drodze wojewódzkiej, pole namiotowe PZA na Rogożniczańskiej Polanie, pole namiotowe w Nędzówce oraz dwie Wiaty turystyczne w Dolinie Chochołowskiej. W południowej części Doliny Kościeliska znajduje się 5 jaskiń udostępnionych do zwiedzania, i są to: Jaskinia Mylna, Obrazkowa Jama, Jaskinia Raptawicka, Smocza Jama oraz Jaskinia Mroźna. Do obiektów sakralnych występujących na tym terenie można zaliczyć: kaplice w Sobczykówce i w Kirach, Kaplice Zbójecką w Dolinie Kościeliska oraz liczne krzyże przydrożne. W Dolinie Kościeliska niedaleko Kaplicy Zbójnickiej znajduje się pomnik. Przy drodze łączącej Rysolówke z Kirami znajduje się ośrodek sportowy.
inne uwagi     znaki liniowe     granica państwa     W północno-zachodniej części obszaru biegnie granica polsko-słowacka.

to była tabelka jak chcesz więcej widzieć zarejestruj sie tu >>> odrazu w linku jest ten referat http://ofu.pl/xxi2ij9h
odpowiedź 31 stycznia 2011 przez użytkownika mirage (36,780)

Podobne zadania

0 głosów
0 odpowiedzi
143 wizyt zadanie dodane 15 listopada 2018 w Geografia przez użytkownika niezalogowany [Studia]
0 głosów
1 odpowiedź
4,666 wizyt zadanie dodane 6 marca 2011 w Geografia przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa]
0 głosów
1 odpowiedź
526 wizyt zadanie dodane 11 marca 2014 w Język polski przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa]
–1 głos
0 odpowiedzi
1,199 wizyt zadanie dodane 20 lutego 2013 w Język polski przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa]
0 głosów
0 odpowiedzi
131 wizyt zadanie dodane 14 listopada 2012 w Język polski przez użytkownika niezalogowany [Szkoła podstawowa]

 


14,033 zadań

13,247 odpowiedzi

1,529 komentarzy

159,730 użytkowników

Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!