menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Rozprawka na temat : SIŁA TRADYCJI TKWI W DOMU
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
Komentarz:
Przeszłość i tradycja w kulturze mogą mieć swoje skrajnie różne interpretacje. Z jednej
strony mogą być traktowane jako źródła cierpienia i frustracji – ograniczenia bohatera
uniemożliwiające mu widzenie egzystencji w poczuciu wolności. Z drugiej strony – kontrastowo
– mogą być źródłem poczucia ładu, sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa.
Prezentacje z tym zagadnieniem związane mogą dotyczyć zarówno spraw wielkich,
o podstawowym dla dziejów ludzkości znaczeniu, jak też kwestii bardziej
indywidualnych, wpływających na pojedynczych ludzi – znaczenie domu rodzinnego,
środowiska, spraw lokalnych.
Konkretne sformułowania tematu:
1. Kultura śródziemnomorska jako źródło inspiracji dla wielu twórców literatury. Interpre- Interpretując
tując wybrane teksty, wyjaśnij, jaką funkcję pełnią w nich nawiązania do mitów grec- greckich
kich i rzymskich.
Bardzo obszerny temat, pozwala na odwołanie się do wielu faktów. Można go omawiać
chronologicznie – do XIX wieku cała kultura (przede wszystkim malarstwo i poezja)
przesycona jest odwołaniami do mitologii. Najwyraźniej widać to w czasach odrodzenia,
które przestało traktować mity antyczne jako religię pogańską, a zaczęło traktować je
jako pewne wzorce kultury, dlatego Kochanowski może niejako jednocześnie pisać o Bogu
chrześcijańskim i o Fortunie, którą ukazuje nie tyle jako starożytną boginię szczęęścia,
ile – po prostu – symbol czy alegorię szczęścia. Proteusz – bożek przybierający rozmaite
kształty – jest w twórczości Kochanowskiego symbolem zmienności i różnorodności życia.
Oryginalniejsze będą inne rozwiązania tematyczne: np. wybranie określonych motywów
i prześledzenie ich ujęcia w różnych epokach (np. mit Ikara – obraz Breughla
i opowiadanie Iwaszkiewicza). Można też za punkt wyjścia przyjąć kulturę współczesną
i przyjrzeć się, jak w niej nawiązuje się do mitów – w poezji Herberta odwołania do
mitów są bardzo częste. Apollo i Marsjasz – wiersz, którego treść dotyczy mitycznej
historii pojedynku boga z człowiekiem o to, który z nich jest lepszym muzykiem, ukazuje
problem dwóch rodzajów sztuki – niezwykłej, wielkiej, uduchowionej, ale mało prawdziwej
(Apolla) oraz bardziej ułomnej, niedoskonałej, lecz głęboko ludzkiej (Marsjsza).
Nike, która się waha – rozważania o wojnie i pytanie o to, czy jest ona w istocie koniecznością
dziejową. Funkcje mitów w tekstach współczesnych – zbiory archetypów, znaki
kultury, wytłumaczenie pewnych zjawisk, związki frazeologiczne.
2. Czy „dzieci muszą zawsze buntować się przeciwko ojcom”? Wykorzystując właściwe
dzieła, potwierdź ten pogląd lub podejmij z nim polemikę.
Można tu postawić jednoznaczną tezę (rozsądniejsza będzie zgoda niż polemika z sądem
zawartym w temacie), ale można też rozważyć różne racje, nie udzielając jednoznacznej
odpowiedzi. Traktując temat dosłownie, zauważmy, że konflikt pokoleń istnieje
od zawsze. Już w Antygonie Kreon wyraźnie stwierdza, że nie będzie słuchał opinii
syna Hajmona, bo ten jest zbyt młody, aby cokolwiek mu radzić. W dalszej rozmowie
władca wyraźnie lekceważy stanowisko młodzieńca, a nawet obraża go niewybrednymi
uwagami pod adresem jego narzeczonej. Ale to raczej przykład tego, że ojciec pogardza
synem, a nie przykład buntu syna wobec ojca. Właściwie aż do XIX wieku jest podobnie
– ojcowie są zgorszeni, a przynajmniej zdumieni tym, że ich dzieci ośmielają się mieć
jakieś własne zdanie (tak jest np. w Świętoszku i innych sztukach Moliera), nie mamy
zaś obrazów rzeczywistego buntu młodzieży przeciw starszym. Sytuacja zmienia się w romantyzmie,
choć bunt dzieci przeciw ojcom ukazany jest w literaturze okresu raczej
metaforycznie – jako po prostu bunt młodości, jej siły, rozmachu i energii przeciw skost-
nieniu i zachowawczości ludzi starych (Oda do młodości Adama Mickiewicza). W tymże
samym romantyzmie mamy przecież jeden z najtrwalszych pomników wystawionych
szacunkowi, jakim się darzy starszych i reprezentowaną przez nich tradycję w osobie
Tadeusza Soplicy – z radością godzącego się z tym, że musi robić, co mu każą i zadowolonego
ze swego miejsca w rodzinie.
W XX wieku sytuacja zmienia się zasadniczo i możemy znaleźć konkretne przejawy
buntu dzieci przeciw ojcom. Cezary Baryka zdecydowanie lekceważy wartości
wyznawane przez rodziców, a jego bunt rozszerza się na szkołę i ogólnie – całe starsze
pokolenie. Przeciw starszemu pokoleniu usiłuje także buntować się Józio z Ferdydurke,
choć właściwie jest bez szans. Największe wrażenie robi bunt Artura z Tanga
Mrożka i on najlepiej potwierdza tezę zawartą w temacie. Bo Artur buntuje się
właściwie dla zasady – nie mogąc przeciwstawić się żadnym krępującym go konwencjom,
bo tych w jego – nowoczesnym, niekonwencjonalnym – domu po prostu nie ma,
buntuje się… przeciw brakowi konwencji, w obronie zasad, które, jego zdaniem, są
najlepszym objawem tradycji. Artur tęskni do tradycji. Mrożek właśnie to zdaje się
pokazywać – że bunt dzieci przeciw ojcom jest konieczny, wpisany w kulturę. Paradoksem
jest to, że tę obiegową i chyba – z punktu widzenia psychologii – prawdziwą
opinię wcale nie tak wiele utworów potwierdza.
Znacznie więcej da się o tym zagadnieniu powiedzieć, jeśli słowa tematu potraktujemy
mniej dosłownie – w sensie metaforycznym dzieci z reguły buntują się przeciw ojcom –
np. przedstawiciele epoki następnej zawsze polemizują z poprzednikami, można to np.
zobaczyć, porównując zbuntowanych romantyków do broniących się oświeceniowych racjonalistów.
W Polsce zjawisko to zostało nawet nazwane walką klasyków z romantykami.
3. Są utwory dawno temu napisane lepiej odpowiadające naszym oczekiwaniom niż utwory
świeższej daty. Skomentuj tę opinię na wybranych przykładach.
Innymi słowy – jest to temat o ponadczasowości niektórych tekstów. Zawarte jest tu
pytanie, czy literatura dawna może być dziś traktowana jako aktualna.
Problem ten można rozważać dwojako:
I Jako związany przede wszystkim z formą literacką
Może być ona charakterystyczna albo dla jednej tylko epoki, albo – może być ponadczasowa.
II Jako problem tematów poruszanych przez literaturę
Znów: mogą być charakterysty czne dla jednej tylko epoki lub mieć charakter uniwersalny.
Ad I
Co jakiś czas niektóre formy przez całe wieki pogardzane i uważane za niedobre zaczynają
przeżywać rozkwit. Nie tak dawno zjawisko to dotyczyło literatury barokowej, która
zaczęła przeżywać renesans głównie wśród poetów, zachwycających się przede wszystkim
jej formą. Pogardzany przez twórców XVIII i XIX wieku poeta Józef Baka, którego
utwory uważano za szczyt prostactwa, dziś uchodzi za prekursora stylu groteskowego –
czyli nader do współczesności pasującego.
Ad II
Wiele tematów ma charakter uniwersalny, ale utwory ich dotyczące nie odpowiadają
naszym oczekiwaniom, bo właśnie tak bardzo zestarzała się ich forma, dość powszechnie
uważa się tak np. o powieściach Żeromskiego.
Powtórka
1. Korzenie kultury europejskiej
To Biblia i mitologia grecka (czy szerzej – cała kultura antyczna). One ukształtowały
naszą moralność, poczucie sprawiedliwości, estetyki. Przytocz opowieści o stworzeniu
świata i człowieka. Zwróć uwagę na to, jak wielu twórców nawiązuje do Biblii i mitologii.
Trudno wymienić choćby setną ich część – możesz oprzeć się na twórczości Herberta,
Camusa (mit o Syzyfie), Szymborskiej, Kochanowskiego.
2. Własne korzenie
My, Polacy, ale i inne narody – możemy odnaleźć:
• W dziełach naszych wielkich twórców. Oczywiście noblistów (Reymonta, Sienkiewicza,
Miłosza i Szymborskiej), których dzieła weszły do kanonu literatury światowej
i którzy starali się przekazywać uniwersalne prawdy o człowieku i jego miejscu w świecie,
jak również w utworach, które mają olbrzymie znaczenie dla naszego narodu –
w Dziadach i Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, Weselu Stanisława Wyspiańskiego.
Tadeusz Różewicz w wierszu poświęconym Mickiewiczowi twórczość wieszcza
porównał zaś do chleba, który karmi nas już od stu lat.
• W tradycji i w obyczajach – wigilijnych, wielkanocnych, weselnych. Zwłaszcza Wigilie
(III cz. Dziadów, Chłopi, Kolęda obozowa Tadeusza Borowskiego) i wesela (Wesele
Stanisława Wyspiańskiego) mają uprzywilejowaną pozycję w literaturze.
• W domu rodzinnym, z którego wynosimy trwałe wartości. Obserwujemy zainteresowanie
czytelników książkami wspomnieniowymi, o czym świadczyć może choćby
ogromny sukces dzieła Joanny Olczak-Ronikier. O domu rodzinnym i rodzinie czytamy
m.in. w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej,
Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, Stu latach samotności Gabriela Garcii Mrqueza
i wielu innych. Dużym zainteresowaniem do niedawna jeszcze cieszyły się sagi
rodzinne.
• W autorytetach – czyli np. w papieżu (którego lepiej nie wybierać, gdy nie zna się jego
Tryptyku rzymskiego, kilku choćby przemówień, jednej choćby encykliki – nie warto
pisać, jaki Ojciec Święty jest dobry i mądry, gdy zamierzasz kręcić się tylko wokół
tych jego cech, popaść w landrynkowatość i… ośmieszyć się w oczach komisji). Możesz
wybrać także ks. Tischnera, ks. Twardowskiego czy (doskonale nadających się do
tej roli) Zbigniewa Herberta lub Czesława Miłosza. Inni kandydaci to Marek Kotański,
Leszek Kołakowski, Janina Ochojska, Paulo Coelho.
• W samym sobie – w wyznawanych przez siebie wartościach, w przyświecających nam
ideałach niczym bohaterowie tekstów, takich jak: Lord Jim Josepha Conrada, Ludzie
bezdomni Stefana Żeromskiego, Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya.
Tradycja
– najważniejsze utwory
• Biblia,
• mitologia grecka,
• sagi rodzinne,
• Pan Tadeusz i Dziady Adama
Mickiewicza,
• Lord Jim Josepha Conrada,
• Wesele Stanisława Wyspiańskiego,
• Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego,
• Noce i dnie Marii Dąbrowskiej,
• Alchemik Paula Coelho,
• Mini-wykłady o maksi-sprawach
Leszka Kołakowskiego.

Pojęcia
• Człowiek niezakorzeniony
– pojęcie ukute przez Zygmunta
Baumana. Bardzo wieloznaczne,
sednem jego jest fakt, że człowiek
nowoczesny (postnowoczesny,
jak nazywa go Bauman) nie
potrzebuje korzeni i świadomie je
odrzuca. Nie chce być przywiązany
do miejsc, ludzi, nawet do wizji
samego siebie. Wynika to trochę
z trybu życia, jaki prowadzimy
– zmiany miejsca zamieszkania,
miejsca pracy, przeprowadzki.
Ale tkwi znacznie głębiej –
w duszy. I jest tak, że porzucenie
miejsca, z którym się zżyliśmy,
nie jest dla nas przyczyną łez,
lecz radości – nowym wyzwaniem,
fajną niespodzianką.

Dzieła filmowe
Na pewno widziałeś ekranizacje
Quo vadis, Pana Tadeusza, Zemsty
i Ogniem i mieczem. Być
może, także musical Jesus Christ
Superstar – zgrabnie, choć prowokacyjnie
łączący uświęconą tradycję
z nowoczesnym spojrzeniem.
Możesz także przywołać
ekranizację Nocy i dni.
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...