menu search
  • Rejestracja
brightness_auto
more_vert
Prawo
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi

1 odpowiedź

more_vert
1.Klasyfikacje organów administracyjnych:
a)Kryterium: charakter wykonywanych działań:
-o. administracji rządowej
-o. administracji samorządowej
b)Kryterium: sposób powoływania:
-o. powoływane w drodze nominacji
-o. powoływane w drodze wyborów
c)Kryterium: skład osobowy
-o. jednoosobowe
-o. kolegialne
d)Kryterium: sposób podporządkowania:
-o. zdecentralizowane
-o. podległe hierarchicznie
e)Wg reformy ustrojowej:
-naczelne organy administracji rządowej
-centralne organy administracji rządowej
-organy administracji rządowej w województwie
-samorząd terytorialny

2.Elementy stosunku administracyjno-prawnego
a)przedmiot stosunku – leży w sferze prawem określonych zadań a.p.
b)podmiot
aa)organ bądź inna jednostka wykonująca funkcje a.p. upoważniony do jego nawiązania lub organ upoważniony do żądania określonego zachowania albo świadczenia
bb)strona, do której skierowany jest nakaz (zakaz) albo która żąda określonego zachowania się organu
c)treść: obowiązki i uprawnienia polegające na działaniu, znoszeniu lub zaniechaniu

3.Cechy stosunku administracyjno-prawnego
-charakter władczy (jedna z jego stron, organ administracyjny może w razie konfliktu z pozostałymi uczestnikami stosunku zastosować środki przymusu)
-powstaje na podstawie wyraźnie dopuszczających takie rozwiązanie przepisów pr. administracyjnego
-charakter obowiązkowy (ograniczona swoboda lub całkowity jej brak przy określaniu współuczestników stosunku, jak i przy formułowaniu jego treści)
-rozstrzyganie konfliktów powstających na tle jego treści następuje w trybie procedury administracyjnej

4.Sposoby nawiązywania stosunku administracyjno-prawnego
-z mocy prawa
-z mocy indywidualnego aktu administracyjnego, skierowanego do konkretnego podnmiotu
-przez zgłoszenie się strony z roszczeniem o określone zachowanie się organu administracyjnego
-przez określone prawem zachowanie się obywatela lub organu administracyjnego
-ponadto: przez działania faktyczne właściwego organu administracyjnego czy innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne

5.Rodzaje stosunków administracyjno-prawnych
-materialne
-procesowe (proceduralne) - w tym stosunek spornoprocesowy
-egzekucyjne
-nadzoru
-wewnętrzne i zewnętrzne (literatura prawnicza)

6.Klasyfikacje źródeł prawa administracyjnego
a)kryterium: usytuowanie organu stanowiącego akt normatywny:
-źródła prawa stanowione przez naczelne organy państwa
-źródła prawa stanowione przez naczelne i centralne organy administracji
-źródła prawa stanowione przez organy administracji rządowej w województwie i organy jednostek samorządu terytorialnego
b)kryterium: sfery działania administracji:
-źródła prawa powszechnie obowiązującego cx
-źródła prawa wewnętrznego
c)kryterium: treść aktu prawnego:
-źródła ustrojowe
-źródła funkcjonalne
-źródła określające prawa i obowiązki obywateli

7.Źródła prawa powszechnie obowiązującego
-Konstytucja
-ustawy
-ratyfikowane umowy międzynarodowe
-rozporządzenia

8.Funkcje zasad prawa administracyjnego
-porządkująca
-realizowanie postulatu jednolitości działań administracji
-środek mający zapewnić realizację określonej polityki administrowania
-ujednolicenie wyników interpretacji przepisów pr. administracyjnego

9.Zasady prawa administracyjnego
1)z. demokratyzmu
2)z. praworządności
3)z. subsydiarności (pomocniczości)
4)z. udziału obywateli w administrowaniu
5)z. współżycia społecznego
6)z. jawności działań administracji
7)z. kompetencyjności
8)z. efektywności

10.Prawne formy działania administracji
-stanowienie aktów normatywnych
-wydawanie aktów administracyjnych
-zawieranie umów
-zawieranie porozumień administracyjnych
-prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej
-wykonywanie czynności materialno-technicznych

12.Cechy aktu administracyjnego
-czynność oparta na przepisach pr. administracyjnego
-stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji lub organu administrującego prawnie do tego upoważnionego
-może wywołać skutki w pr. administracyjnym i w innych dziedzinach prawa
-wykazuje tzw. podwójną konkretność – konkretny adresat i konkretna sprawa
-wydawany jest w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego

13.Organy kontroli administracyjnej
-NIK
-Sejm i Senat
-Prezydent RP
-Rzecznik Praw Obywatelskich
-Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
-Prokurator
-Państwowa Inspekcja Pracy
-sądy administracyjne (NSA, wojewódzkie sądy administracyjne)
-sądy powszechne i szczególne
-Trybunał Konstytucyjny
-Trybunał Stanu

14.Klasyfikacje aktów administracyjnych
a)podział wg tego, do kogo akt jest skierowany
-a. zewnętrzne
-a. wewnętrzne
b)podział wg treści
-a. konstytutywne
-a. deklaratoryjne

15.Cechy aktów prawa miejscowego
-obowiązują powszechnie na oznaczonej części terytorium państwa
-wydane na podstawie upoważnienia ustawowego
-przez uprawnione do tego organy

16.Modele organizacji władzy wykonawczej
a)monokratyczny
b)dualistyczny
-wielopartyjny
-kanclerski
-resortowy
-prezydencjalny
c)deparlamentarny
d)dyrektorialny

17.Grupy kompetencji Prezydenta RP
1)stosunki zagraniczne
2)prawodawstwo zwyczajne
3)prawodawstwo zwykłe
4)uprawnienia personalne
5)uprawnienia administracyjno-organizacyjne

18.Kompetencje Prezesa RM
-wydaje rozporządzenia
-zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania
-powołuje i odwołuje wojewodów
-sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz wojewodami
-jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej
-ustala w drodze rozporządzenia
*szczegółowy zakres działania ministra niezwłocznie po powołaniu RM, a jeżeli minister został powołany w innym czasie – niezwłocznie po jego powołaniu
*ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra

19.Kompetencje sejmiku wojewódzkiego
-stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem i zasad korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
-uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich
-uchwalanie budżetu województwa
-uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”
-wybór i odwoływanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa
-powoływanie i odwoływanie – na wniosek marszałka województwa – skarbnika województwa
-podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych

20.Kompetencje rady gminy
-organ stanowiący i kontrolny
-uchwalanie statutu gminy
-ustalanie wynagrodzenie wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
-powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy
-uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
-ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
-podejmowanie uchwał
samorządu terytorialnego.

22.Organy kontroli skarbowej
-Minister Finansów – naczelny organ
-Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
-inspektorzy kontroli skarbowej powoływani przez Generalnego Inspektora

23.Akty wtórnego prawa UE
-rozporządzenia
-dyrektywy
-decyzje
-polecenia

24.Cechy aktów prawa o charakterze wewnętrznym
=> uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM i ministrów, a także zarządzenia Prezydenta RP
-wydawane są przez konstytucyjnie określone w zakresie przyznanych im kompetencji
-adresowane wyłącznie do jednostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu
-obowiązują tylko te jednostki, a nie mogą działać na zewnątrz, w szczególności nie mogą być podstawą decyzji wobec obywateli, osób prawnych lub innych podmiotów
-wydawane wyłącznie na podstawie ustawy, która musi określać ogólną kompetencje danego organu do wydawania aktów prawa wewnętrznie obowiązujących (jedynym wyjątkiem są uchwały RM, które mogą być stanowione w ramach konstytucyjnych kompetencji RM)
-muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem
-uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem

25.Zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego
-związki gmin i powiatów
-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

26.Kompetencje zarządu województwa
-wykonywanie uchwał sejmiku
-gospodarowanie mieniem województwa
-wykonywanie budżetu
-przygotowywanie strategii rozwoju województwa, planów zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie
-organizowanie współpracy ze strukturami samorządu w innych krajach
-kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników
-uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego

27.Możliwe nazwy organu wykonawczego w gminie
-prezydent
-wójt
-burmistrz

28.Źrodła dochodów samorządu terytorialnego
-dotacje
-subwencje
-składki
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi

Podobne pytania

thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
odpowiedzi
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 2 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt 1 lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
thumb_up_off_alt lubi thumb_down_off_alt nie lubi
1 odpowiedź
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...