Zadaj pytanie:
menu search
  • Rejestracja
brightness_auto

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO zalicz.net

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM www.zalicz.net

Z 05.03.2009r 

I. Definicje

I.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Facebook – serwis społecznościowy mogący służyć w szczególności do uzyskiwania dostępu do Serwisu dostępny pod adresem facebook.pl.
Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści zamieszczonej w Serwisie przez innego Użytkownika. 
Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: http://zalicz.net/terms
Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym http://zalicz.net/, który w szczególności umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści. 
Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. 

Strony - Usługodawca i Użytkownik. 
Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
Usługa Treści - usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści. 
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.). 
Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.). 
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. 

II. Postanowienia ogólne
II.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług, w tym Usługi Treści, świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. 
II.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
II.3. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej. 
II.4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
II.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom, którzy spełnią określone warunki. Informacje o możliwości i warunkach korzystania z wybranych usług o ograniczonym dostępie będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu. 
II.6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępu do wszystkich lub wybranych usług świadczonych w Serwisie osobom, które ukończyły 18 lat. 
II.7. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://zalicz.net/terms będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. 
II.8. Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień jego punktu 9.3. 

III. Ogólne zasady świadczenia usług w Serwisie 
III.1. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z niektórych innych usług Serwisu, w szczególności polegające na zapoznawaniu się z treścią Serwisu możliwe jest także dla Użytkowników nie zarejestrowanych w Serwisie. 
III.2. Podjęcie korzystania z usług oferowanych w Serwisie oraz dokonanie rejestracji w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z usług Serwisu. Użytkownicy odwiedzający Serwis, którzy nie zarejestrowali się w Serwisie, związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca informuje, że nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami; wszyscy Użytkownicy korzystają z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie na zasadach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie. 
III.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika poprzez podjęcie korzystania z usług świadczonych w Serwisie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
III.4. Użytkownik Serwisu w korzystaniu z usług świadczonych w Serwisie zobowiązany jest w szczególności do: 
powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności używania w odniesieniu do Serwisu mogących wywołać taki skutek oprogramowania lub urządzeń, powstrzymania się od umieszczania w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej; korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw, korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego lub publicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę. 
III.5. Korzystanie z usług świadczonych w Serwisie w maksymalnym możliwym zakresie, w szczególności korzystanie z Usługi Treści, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: procesor min 2 Ghz, pamięć 2GB , zastosowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0. lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 14.0 lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java), rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM zastosowania w pewnych przypadkach dodatkowego oprogramowania (np. Flash, Quicktime, programy dekompresujące), Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800. 
III.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług. 
III.7. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usług świadczonych w Serwisie Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest podjęcie takiego korzystania.
III.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie świadczenia usług w Serwisie, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron, jak również prawo do okresowego zawieszenia świadczenia usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
III.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na stronie głównej Serwisu. 
III.10. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik: podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, zamieścił w ramach Serwisu Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu, dopuścił się innych zachowań nagannych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzecznych z celami utworzenia Serwisu lub godzących w dobre imię Usługodawcy. 
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 

IV. Rejestracja Użytkowników. IV.1. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w szczególności Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się: dokonanie logowania do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia.
IV.2. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie przekazuje do Serwisu swoje następujące dane zgromadzone w serwisie Facebook: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, dana sieci dostępowej, nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika (numer konta). Dane te są przekazywane do Serwisu “jak są”, tak jak zostały wcześniej wprowadzone do serwisu Facebook, tym niemniej Użytkownik pozostaje zobowiązany w stosunku do Usługodawcy do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych, zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta Facebook oraz nieudostępniania ich innym osobom. IV.3. Usługodawca informuje, że Użytkownik może w zakresie ograniczonym funkcjonalnościami serwisu Facebook zarządzać procesem komunikowania się serwisu Facebook z Serwisem przy użyciu zakładki w serwisie Facebook “Określ swoje ustawienia prywatności / Aplikacje gry i witryny”. V. Usługa Treści i zgłaszanie naruszeń. V.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługę Treści w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. V.2. Zakres Usługi Treści obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. V.3. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz korzystania z Treści, Komentarzy i Nazwy Użytkownika dysponuje on: autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści, Komentarzy i Nazwy Użytkownika stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawami wyłącznymi własności przemysłowej do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, o ile prezentacja w serwisie tych znaków i wzorów w ramach Treści miałaby wymagać zezwolenia osób uprawnionych, prawami do wizerunku artystów wykonawców oraz innych możliwych do identyfikacji osób, o ile prezentacja wizerunków tych osób w ramach Treści miałoby wymagać zezwolenia tych osób. V.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które: byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności innego Użytkownika; byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); naruszałyby prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione; naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne). V.5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o zamieszczonych w ramach Serwisu Treści, Komentarzu lub Nazwie Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) lub przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy ten fakt, wysyłając email na adres [email protected] V.6. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa wyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treść, Komentarz lub Nazwę Użytkownika, których zgłoszenie naruszenia dotyczy w zakresie pozwalającym na ich identyfikację w ramach Serwisu. V.7. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik zamieścił w ramach Serwisu Treść, Komentarz lub Nazwę Użytkownika niezgodne z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego: usunięcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia i/lub; uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji w Serwisie; uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia ponownego wprowadzenia do Serwisu jakichkolwiek innych Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika. V.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Treściach, Komentarzach lub Nazwach Użytkowników oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdził, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla renomy Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej kontroli Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu. VI. Reklamacje VI.1. W toku korzystania z usług świadczonych w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest: niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości usług, utrzymywać w poufności dane służące uzyskiwaniu dostępu do serwisu Facebook i do samego Serwisu przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności powstrzymać się od przekazywania do Serwisu treści zabronionych przez prawo. VI.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: [email protected] VI.3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym usługa świadczona w Serwisie nie została wykonana lub była nienależycie wykonana. VI.4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. Reklamację złożoną po upływie tego terminu Usługodawca pozostawia bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia Użytkownika. VI.5. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres pocztowy Usługodawcy podany w p. lub drogą elektroniczną na adres email Usługodawcy [email protected]. VII. Odpowiedzialność VII.1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności. VII.2. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość. VII.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem przez osoby trzecie, bądź to na podstawie umowy z Usługodawcą, bądź to samodzielnie, a także za podjęcie i sposób korzystania przez innych Użytkowników z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie, w szczególności Treści. VII.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału, w szczególności Treści, Komentarza lub odesłania zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem. VII.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych w Serwisie. VII.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług świadczonych w serwisie w tym Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne. VII.7. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie. IX. Postanowienia końcowe IX.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. IX.2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. IX.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z upływem tygodnia licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę. IX.4. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie. IX.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która w zakresie możliwie najpełniejszym odpowiadać będzie celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu. IX.6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. IX.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.20012 r.


Polityka prywatności

VIII.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia usług w Serwisie, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi Treści. 
VIII.2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników przekazywane mu w procesie Rejestracji Użytkownika w Serwisie: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika (numer konta), listy znajomych. 
VIII.3. Dane, o których mowa w punkcie powyższym przekazywane są przez Użytkownika Usługodawcy “jak są” z serwisu Facebook. Usługodawca informuje, że mechanizm logowania do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook przewiduje przekazanie z serwisu Facebook kompletu wymienionych danych, które z tego względu powinny być uważane za dane, których podanie jest obowiązkowe dla potrzeb korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w serwisie wymagających Rejestracji w szczególności Usługi Treści. 
VIII.4. Użytkownik może przekazać Usługodawcy do przetwarzania także inne dane osobowe niż wymienione w p. 8.2. w szczególności dane o preferencjach zakupowych, modowych, kulinarnych itp. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 
VIII.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź innym osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Z powyższym zastrzeżeniem, jak również z zastrzeżeniem punktu poniższego, dane dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, którego dane te dotyczą.
VIII.6. Usługodawca informuje, że dane o przebiegu korzystania z serwisów, do których dostęp został przez Użytkownika uzyskany za pośrednictwem serwisu Facebook mogą być przetwarzane przez ten serwis, niezależnie od podejmowanych w odniesieniu do danych Użytkownika działań samego Usługodawcy. 
VIII.7. Dane dotyczące Użytkownika, w tym jego dane osobowe, będą przetwarzane w Serwisie przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a następnie zostaną z Serwisu usunięte.
VIII.8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy lub korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach Serwisu. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych usług świadczonych w Serwisie Użytkownik traci możliwość korzystania z tych usług.
VIII.9. Usługodawca informuje, że w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie Usługodawca przetwarza, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP), rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
VIII.10. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności identyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uproszczenia i upłynnienia procesu komunikowania się komputera Użytkownika z Serwisem oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
VIII.11. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji mogą zostać udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym Serwis w szczególności w postaci tzw. tablicy Facebook’a. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników. 
VIII.12. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. 
VIII.13. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzeń udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto [email protected]
VIII.14. Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.VIII.15 Dane mogą być również udostępniane w celach marketingowych oraz w celach realizacji wysyłek informacji handlowych drogą elektroniczną partnerom biznesowym właściciela strony w szczególności firmie Codeberg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 77/223, 31-153 Kraków, Wpisaną do KRS dla Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000568171, posiadającą numer NIP: 6762491117 oraz numer REGON: 362104383. Firma Codeberg Sp. z o.o. może dalej udostępniać dane osobowe w wyżej wymienionych celach swoim Partnerom handlowym.
Witamy na zalicz.net! Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi!.

Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj punkty, uczestnicz w rankingu, pamiętaj Tobie też ktoś kiedyś pomógł, teraz Ty pomagaj innym i zbieraj punkty!
Pomóż nam się promować, podziel się stroną ze znajomymi!


...